Udruga knjižničari.jpg
Knjižničari
Hrvatska mreža školskih knjižničara

Knjižnica u novom nastavnom planu i programu osnovne škole - Biserka Šušnjić

Izvor: UDK02
Inačica od 12:18, 15. prosinca 2006. koju je unio/unijela Josip Rihtarić (Razgovor | doprinosi)
Skoči na: izbornici, traži

Sadržaj

Knjižnični odgoj i obrazovanje u novom NPP osnovne škole

Biserka Šušnjić, prof., viša savjetnica Agencija za odgoj i obrazovanje

Varaždin, 17. studenoga 2007.

UVOD u NPP prema HNOS-u

• Knjižničar > stručni suradnik (!?)
• Poseban program: Informacijska pismenost i poticanje čitanja
• Knjižnica: informacijsko, medijsko i komunikacijsko središte škole
• Potpora: nastavne i izvannastavne aktivnosti, slobodno vrijeme (istraživanja, kritičko razmišljanje, kreativnost, socijalne vještine, ugodno ozračje ...)
• Cilj: pristup izvorima informacija i znanja > iskustveno učenje > kreativnost > užitak čitanja > demokratsko građanstvo

Knjižničar

• Profesionalac (komunikacija, korisničke potrebe, informacijska pismenost ...)
• Potiče stvaralaštvo (učenici, učitelji, osobno)
• Potiče samostalnost učenika
• Partner (učenici, učitelji, roditelji)

Knjižnica – metodičko središte ?

• Metode djelotvornog učenja (uspjeh za svakog učenika): istraživanje, rješavanje problema, informacijska pismenost (razumijevanje i uporaba informacija - klasični izvori, suvremena tehnologija), stvaralačko i kritičko mišljenje (!); cjeloživotno učenje (snalaženje u knjižnicama, elektroničkim bazama podataka ...)
• stvaranje čitatelja > profesionalni napredak, slobodno vrijeme
• timski rad > međupredmetno povezivanje > rasterećenje

Timski rad > rasterećenje

• zajedničko planiranje tema
• realizacija nastavnog sata sa zadanom temom
• izrada referata ili uradaka na zadanu temu
• provođenje projekata
• uvodni satovi iz pojedinih predmeta, tema ili cjelina
• organiziranje predavanja i radionica za učenike, učitelje ili roditelje…
• satovi sinteze iz pojedinih cjelina i prezentacija projekata

Knjižnične djelatnosti

  1. Neposredna odg.-obr. djelatnost
  2. Stručno-knjižnična djelatnost
  3. Kulturna i javna djelatnost

Pravo na informacije:

  1. Osiguranje pristupa izvorima informacija (intelektualno i fizički)

Odgojno-obrazovne zadaće

• Izravno (korisnik – knjižničar)
• Neizravno (suradnja u pripremi i ostvarenju odg.-obraz. aktivnosti)

Potpora knjižnice

Izvor informacija za:
• Referate, seminarske radove, domaće zadaće, veće projekte
• Predavanja i radionice za učitelje i roditelje
• Radionice za djecu s teškoćama u čitanju i pisanju
• Programi grupa slobodnih aktivnosti (voditelji drugi učitelji)

Oblici aktivnosti

• Radionice (skupine učenika, razredni odjeli, individualno, učenici s posebnim potrebama)
• Nastavni dan u školskoj knjižnici
• Izložbe, preporučni popisi
• Susreti sa zanimljivim osobama
• Predavanja, tribine, radionice za učenike i / ili roditelje, predstavljanje knjiga
• Čitateljski klubovi
• Projekti

Dječja prava u knjižnici

• Pravo na obrazovanje, pristup informacijama, izražavanje mišljenja i osjećaja, odlučivanje
• Informiranje o pravima i zaštiti prava
• Predlagati sadržaje, metode i oblike rada
• Osnovna zadaća: poticati potrebu za pisanim izvorima i ostalim vrstama knjižnične građe, razvijati čitalačke vještine i navike te osnove informacijske pismenosti i informacijske vještine koje su preduvjet za učinkovito pretraživanje informacija.
• Svijest o informacijskim i čit. potrebama

Samostalnost učenika

• Snalaženje u uporabi informacijskih izvora
• Poznavanje knjižnica (građa, klasifikacijska načela, katalozi, bibliografije, referentne zbirke...)
• Čitateljske vještine
• Informacijska pismenost
• Budući građanin: aktivan, obrazovan, humanist, komunikacijski vješt, poznaje prava – preuzima odgovornost, društveno aktivan

Knjižnična informacijska znanja

• Treba ih planirati i programirati s drugim područjima u NPP
• Pratiti ostvarenje
• Vrjednovati rezultate
• Ugraditi rezultate u nove planove

Knjižnični odgoj i obrazovanje

Cilj poučavanja: privikavanje na prostor i ozračje, pozitivan stav prema knjizi, knjižnici; razvoj različitosti; aktivni čitatelj
Omogućiti učenicima da na temama iz područja informacijskog odgoja i obrazovanja steknu znanja, sposobnosti, vještine, stavove i vrijednosti kao temelj za učenje cijeloga života (rješavanje informacijskog problema u 6 koraka, pretraživanje knjižničnih baza podataka, oblikovanje sažetka, vrjednovanje informacija na mrežnim stranicama, uporaba informacijsko-komunikacijske tehnologije...)

Način ostvarenja:
• Korelacijski, interdisciplinarno, individualizirano

Načela poučavanja KIP-a (rasterećenje)

• Metode poučavanja koje aktiviraju učenike i omogućuju izbor (učenje na informacijskim izvorima, projektna metoda, istraživačko učenje, višesmjerna komunikacija ...)
• Timski rad s učiteljima i učenicima u planiranju, provođenju, bilježenju i vrjednovanju projektnog ciklusa obrazovanja (međupredmetno povezivanje, uporaba različitih medija...- istraživačko učenje pretpostavlja informacijsku pismenost)
• Suradnja s institucijama iz okruženja (otvaranje odgojno-obrazovnih ustanova prema socijalnom okruženju, usmjerenost prema području zapošljavanja)
• Partnerstvo institucija (fakulteti, škole, Agencija)
• Obrazovanje i stalno stručno usavršavanje profesora i stručnih suradnika (pravo i obveza!)

1. razred

Tema: Knjižnica – mjesto poticanja čitalačke i informacijske pismenosti
Ključni pojmovi: školska knjižnica, školski knjižničar, slikovnica, knjiga
Obrazovna postignuća: upoznati knjižnični prostor i školskoga knjižničara, izvore znanja i čemu oni služe; naučiti posuđivati, čuvati i vraćati knjige na vrijeme; razvijati sposobnost promatranja, zapažanja i slobodnog iznošenja vlastitog mišljenja; razlikovati knjižnicu od knjižare

2. razred

1. Tema : Dječji časopisi
Ključni pojmovi : poučno-zabavni list, mjesečnik, naslovnica, rubrika
Obrazovna postignuća : prepoznati i imenovati dječje časopise; razlikovati dječji tisak od dnevnog tiska i časopisa; prepoznati rubriku i odrediti poučava li nas ili zabavlja; razlikovati časopise prema vremenu izlaženja; čitati dječje časopise

2. razred

2. Tema : Jednostavni književni oblici
Ključni pojmovi : kratka priča, bajka
Obrazovna postignuća: ponoviti naučena znanja o knjižnici iz prvog razreda te naučiti samostalno se orijentirati u knjižnici i pronaći željenu knjigu; naučiti kako je knjiga opremljena (hrbat, korice, knjižni blok); osnovna komunikacija s književnoumjetničkim tekstovima na razini prepoznavanja; doživjeti knjigu kao motivacijsko sredstvo za različite aktivnosti pričanjem priča i bajki u knjižnici; naučiti aktivno slušati; usvojiti nove riječi te tako bogatiti rječnik

3. razred

1. Tema: Put od autora do čitatelja
Ključni pojmovi: knjiga, autor, ilustrator, prevoditelj
Obrazovna postignuća: imenovati osobe koje su važne za nastanak knjige; prepoznati dijelove knjige (naslovna stranica, sadržaj, bilješka o piscu, izdanje, nakladnik); znati pronaći podatke u knjizi; samostalno čitati književnoumjetničke tekstove

3. razred

2. Tema: Mjesna (gradska/narodna) knjižnica
Ključni pojmovi: mjesna knjižnica
Obrazovna postignuća: posjetom knjižnici izvan škole razlikovati odjele mjesne knjižnice; poznavati aktivnosti knjižnice s ciljem poticanja čitanja i uporabe knjižnice u učenju i kreativnom korištenju slobodnog vremena

4. razred

1. Tema: Referentna zbirka - priručnici
Ključni pojmovi: enciklopedija, leksikon, rječnik, pravopis, atlas
Obrazovna postignuća: poznavati referentnu zbirku i načine njezine uporabe u svrhu proširivanja znanja; prepoznati referentnu zbirku na različitim medijima; znati pronaći, izabrati te primijeniti informaciju

4. razred

2. Tema: Književno-komunikacijsko-informacijska kultura
Ključni pojmovi: književnoumjetnička djela, znanstveno-popularna i stručna literatura, čitalačka kultura
Obrazovna postignuća: razlikovati književni tekst od znanstveno-popularnog i stručnog; osjećati ljepotu književne riječi i spoznati njezinu vrijednost u životu čovjeka; služiti se znanstveno-popularnim tekstom

Područje rada: 5. – 8. razreda

svijet informacija > procjena kvalitete > osobna odgovornost

5 . razred

1. Tema : Časopisi – izvori novih informacija
Ključni pojmovi : znanost, struka, sažetak
Obrazovna postignuća: uočiti područja ljudskoga znanja; prepoznati i imenovati znanosti, zapaziti njihovo grananje; čitati tekst iz časopisa s razumijevanjem i znati ga prepričati

2. Tema: Organizacija i poslovanje školske knjižnice
Ključni pojmovi: signatura, autorski i naslovni katalog
Obrazovna postignuća: učenik zna pronaći knjigu na polici uz pomoć signature; zna objasniti kataložni opis i pronaći knjigu u knjižnici uz pomoć knjižničnoga kataloga; za svoj upit zna se obratiti i gradskoj/narodnoj knjižnici

6. razred

1. Tema: Samostalno pronalaženje informacija
Ključni pojmovi: uvod u UDK , popularno-znanstvena i stručna literatura
Obrazovna postignuća: razumjeti sustav Univerzalne decimalne klasifikacije kojom se klasificiraju znanstveno-popularna i stručna djela i prema njoj znati pronaći knjigu u bilo kojoj knjižnici; služiti se katalozima i bibliografijama pri pronalaženju informacija za potrebe problemsko-istraživačke i projektne nastave

2. Tema: Predmetnica – put do informacije
Ključni pojmovi: katalog, predmetnica, zbirke u knjižnici
Obrazovna postignuća: samostalno rabiti predmetnicu, izabrati tehnike rada, načine pretraživanja i izvore informacija za rješavanje problemsko-istraživačkih zadaća

7. razred

1. Tema : Časopisi na različitim medijima
Ključni pojmovi : tiskani i elektronički časopis, autorstvo, citat
Obrazovna postignuća: izabrati i uporabiti podatke iz različitih časopisa pri oblikovanju informacija; znati citirati, pronaći citat i uporabiti ga; usvojiti citiranje literature pri izradi referata ili zadaća istraživačkog tipa; razumjeti važnost i svrhu pravilnog citiranja literature u tijeku pisanja samostalnog rada; usvojiti pojam autorstva (poštivati intelektualno vlasništvo u uporabi i kreiranju informacija)

2. Tema: On-line katalozi
Ključni pojmovi: e-katalog ili on-line katalog
Obrazovna postignuća: pretraživati fondove knjižnica putem e-kataloga; znati pronaći odgovor na pitanje ima li određena knjižnica neku jedinicu knjižnične građe, koliko ih ima i koji im je trenutačni status; samostalno uočiti koje knjige nekog autora ima knjižnica; pretraživati pomoću UDK oznake i pomoću predmetnice; prepoznati školsku knjižnicu kao dio globalne informacijske mreže te vrijednost kvalitetne informacije u svakodnevnom životu

8. razred

1. Tema: Sustav i uloga pojedinih vrsta knjižnica
Ključni pojmovi: Nacionalna i sveučilišna knjižnica, narodna, specijalna i školska knjižnica; on-line katalog i on-line informacija
Obrazovna postignuća: razumjeti sustav i poslovanje pojedinih vrsta knjižnica u RH i u svijetu; znati samostalno pretraživati fondove knjižnica e-katalogom radi pronalaženja jedinica knjižne građe ili izvora informacija za samostalnu izradu učeničkog rada

2. Tema: Uporaba stečenih znanja
Ključni pojmovi: znanje, informacija, cjeloživotno učenje
Obrazovna postignuća: usustaviti stečeno znanje u međupredmetnom povezivanju knjižnično-informacijskih znanja s drugim predmetima; čitati s razumijevanjem i prepričavati vlastitim riječima; raditi bilješke i pisati sažetak; primijeniti stečena znanja i vještine u svrhu cjeloživotnog učenja

Realizacija programa knjižničnog odgoja i obrazovanja

• Broj i redoslijed tema nije propisan – ovise o sposobnosti i znanju učenika i o uvjetima rada
• Teme ostvarivati na načine koji aktivno uključuju učenike, potiču njihovu znatiželju i
kreativnost. • Sadržaji programa se mogu izvoditi u školskoj knjižnici, informatičkoj učionici, razredu, višenamjenskom ili nekom drugom prostoru u školi ili izvan nje.

Realizacija

• trajno utvrđivanje i proširivanje znanja na različitim stupnjevima obrazovanja (horizontalno i vertikalno), u različitim područjima i sadržajima
• teme se mogu ostvariti korelacijom s bilo kojim područjem iz školskog programa
• prihvaća se i program medijske kulture u hrvatskom jeziku
• prostor za kulturne i javne programe
• suradnja s ustanovama za organizirani rad s djecom u slobodnom vremenu

Vrjednovanje i samovrjednovanje

Cilj:

  • Knjižničar koji poticajno djeluje na razvoj učenika
  • Učenik koji ima potrebu učiti, razvijati svoje mogućnosti i zadovoljavati svoje interese
  • Učenik koji ima pozitivnu sliku o sebi

Elementi razumijevanja procesa

• Jesu li planirani zadaci u funkciji zadovoljavanja potreba i interesa učenika, razvojno orijentirani (socijalizacija, emocije, kreativnost ...)
• Kako su zadaci operacionalizirani (izgradnja samopouzdanja; imati potrebu učiti...)
• Okruženje (poticajno, razvojno; kakva su sredstva i pomagala pripremljena, koliko su ih učenici iskoristili, jesu li poticani da ih iskoriste..)

KOMUNIKACIJA

  • Jasne poruke, verbalna i neverbalna komunikacija u skladu
  • Odnos prema učeniku (odgovarati na napredak djeteta JA-porukama) – razine: učitelj, učenik; poticanje učenika na suradnju; pitanja otvorenog tipa, problemska

Učiniti proces učenja vidljivim (dokumentirati – učenik dokumentira promjene: što mu je važno, što je naučio, otvorene bilješke)
Slika o sebi!
• Rješava li učenik probleme (daje li mu učitelj mogućnost da sam rješava probleme ... )
• Davati individualiziranu povratnu informaciju

MATERIJALI: • Otvorenost
• Primjerenost (preteško / prelagano)
• Raznovrsnost
• Količina

KOMUNIKACIJA UČENIKA (sudjelovanje i uključenost?)

• Pojedinačna, grupna, kvaliteta komunikacije (suradnja; tko je izvor informacija – učitelj, učenici međusobno...)
• Vještina djece u komunikaciji: međusobno se infomiraju, pitaju, zaključuju, rješavaju probleme
• Potiče li nastavnik komunikaciju (usmjerava li učenika prema učeniku?; postotak uključenosti učenika (je li netko zanemaren, neaktivan?)

KOMUNIKACIJA

• Emocionalni aspekt: JA-poruke (prepoznaje se odnos nastavnika prema učeniku: «jako sam zadovoljan!»)
• Što misliš da bi još mogao napraviti? Ja sam zadovoljna, jesi li ti zadovoljan? (NE: to nisi ...DA: to jesi ..., a možeš li još ...)
• Uvažavanje inicijative i mišljenja djece (poticanje)
• Uvažavanje elementarnih potreba (kreativno ih zadovoljiti!)

PROCJENA KVALITETE

• Počinje određivanjem ciljeva (očekivanja: sadržaji, razine obrade, vještine i sposobnosti; operativno i zorno = opisani aktivnostima učenika koje se mogu izravno pratiti i mjeriti)
• Poticati da učenici sami zaključuju
• Napraviti samoprocjenu*: 1. moja uloga, 2. djeca (procjenitelj, slušač, komunikator, planer, pomagač – niti previše, niti premalo – previše prerasta u dominaciju!)

POTICANJE

Pratiti uporabu izraza koji potiču istraživanje, zaključivanje, podižu samopouzdanje, problemskih pitanja (količinski i djelovanje):
• To si vrlo dobro primijetio, zaključio...Što misliš može li se još...
• Pitaj ... on/Ona to jako dobro zna.
• Što je tu za tebe važno, što si naučio (zapisati - otvorene bilješke mogu se nastaviti u svakom trenutku)
• Što o tome mislite? Kako se osjećate? Kako biste to riješili u paru?
• Mislite li da je to prelako/ preteško?
• Riješite s prijateljima
• Ja sam vrlo zadovoljna. Jeste li i vi? Što biste još mogli učiniti?
• Čini se da ti je to važno?
• JA-poruke ostavljaju djetetu odgovornost za promjenu ponašanja

Važna postignuća:

• Program knjižničnog odgoja i obrazovanja kao pretpostavka za osiguranje standarda prostora, opreme i radne norme profesionalnog knjižničara
• Načela suradnje, timskoga planiranja i ostvarenja zadaća
• Osamostaljivanje kroz rad na izvorima > cjeloživotno učenje

Vrjednovanje

• Snimati se i uzajamno analizirati (djelujemo li poticajno, usmjereno prema svakom učeniku; jesu li učenici uključeni u cijeli proces, a roditelji, kolege? Znaju li točno koja su nam očekivanja? Omogućujemo li dovoljno ponavljanja i kritičkog razmišljanja? Potičemo li kreativnost? ...)
? ? ? ! !
• pojašnjenja NPP OŠ prema HNOS-u (cjelina!) u odnosu na načela prihvaćenog knjižničnog odgoja i obrazovanja?

Literatura

• Čitanje i pisanje za kritičko mišljenje, 2006. –program edukacije
• Nastavni plan i program za osnovnu školu, Zagreb : Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa RH, 2006.
• Znanjem do znanja : prilog metodici rada školskoga knjižničara / J. Lovrinčević, D. Kovačević, J. Lasić-Lazić, M. Banek- Zorica. Zagreb, Zavod za informacijske studije Odsjeka za informacijske znanosti Filozofskog fakulteta u Zagrebu, 2005.

Hvala Vam i sretno!

Preuzimanje datoteke u formatu ppt

Knjižnica u novom nastavnom planu i programu osnovne škole

Osobni alati
izbornik za datoteke
Pomoć
for english speaking visitors