Udruga knjižničari.jpg
Knjižničari
Hrvatska mreža školskih knjižničara

Knjižnica u novom nastavnom planu i programu osnovne škole - Biserka Šušnjić

Izvor: UDK02
Inačica od 14:20, 8. prosinca 2006. koju je unio/unijela Josip Rihtarić (Razgovor | doprinosi)
(razl) ←Starija inačica | vidi trenutačnu inačicu (razl) | Novija inačica→ (razl)
Skoči na: izbornici, tražiSadržaj

Knjižnični odgoj i obrazovanje u novom NPP osnovne škole

Biserka Šušnjić, prof., viša savjetnica Agencija za odgoj i obrazovanje

Varaždin, 17. studenoga 2007.

UVOD u NPP prema HNOS-u

• Knjižničar > stručni suradnik (!?) • Poseban program: Informacijska pismenost i poticanje čitanja • Knjižnica: informacijsko, medijsko i komunikacijsko središte škole • Potpora: nastavne i izvannastavne aktivnosti, slobodno vrijeme (istraživanja, kritičko razmišljanje, kreativnost, socijalne vještine, ugodno ozračje ...) • Cilj: pristup izvorima informacija i znanja > iskustveno učenje > kreativnost > užitak čitanja > demokratsko građanstvo

Knjižničar

• Profesionalac (komunikacija, korisničke potrebe, informacijska pismenost ...) • Potiče stvaralaštvo (učenici, učitelji, osobno) • Potiče samostalnost učenika • Partner (učenici, učitelji, roditelji)

Knjižnica – metodičko središte ?

• Metode djelotvornog učenja (uspjeh za svakog učenika): istraživanje, rješavanje problema, informacijska pismenost (razumijevanje i uporaba informacija - klasični izvori, suvremena tehnologija), stvaralačko i kritičko mišljenje (!); cjeloživotno učenje (snalaženje u knjižnicama, elektroničkim bazama podataka ...) • stvaranje čitatelja > profesionalni napredak, slobodno vrijeme • timski rad > međupredmetno povezivanje > rasterećenje

Timski rad > rasterećenje

• zajedničko planiranje tema • realizacija nastavnog sata sa zadanom temom • izrada referata ili uradaka na zadanu temu • provođenje projekata • uvodni satovi iz pojedinih predmeta, tema ili cjelina • organiziranje predavanja i radionica za učenike, učitelje ili roditelje… • satovi sinteze iz pojedinih cjelina i prezentacija projekata

Knjižnične djelatnosti

• Neposredna odg.-obr. djelatnost • Stručno-knjižnična djelatnost • Kulturna i javna djelatnost


Pravo na informacije:

• Osiguranje pristupa izvorima informacija (intelektualno i fizički) Odgojno-obrazovne zadaće • Izravno (korisnik – knjižničar) • Neizravno (suradnja u pripremi i ostvarenju odg.-obraz. aktivnosti)

Potpora knjižnice

Izvor informacija za:

• Referate, seminarske radove, domaće zadaće, veće projekte • Predavanja i radionice za učitelje i roditelje • Radionice za djecu s teškoćama u čitanju i pisanju • Programi grupa slobodnih aktivnosti (voditelji drugi učitelji)

Oblici aktivnosti

• Radionice (skupine učenika, razredni odjeli, individualno, učenici s posebnim potrebama) • Nastavni dan u školskoj knjižnici • Izložbe, preporučni popisi • Susreti sa zanimljivim osobama • Predavanja, tribine, radionice za učenike i / ili roditelje, predstavljanje knjiga • Čitateljski klubovi • Projekti

Dječja prava u knjižnici

• Pravo na obrazovanje, pristup informacijama, izražavanje mišljenja i osjećaja, odlučivanje • Informiranje o pravima i zaštiti prava • Predlagati sadržaje, metode i oblike rada • Osnovna zadaća: poticati potrebu za pisanim izvorima i ostalim vrstama knjižnične građe, razvijati čitalačke vještine i navike te osnove informacijske pismenosti i informacijske vještine koje su preduvjet za učinkovito pretraživanje informacija. • Svijest o informacijskim i čit. potrebama

Samostalnost učenika

• Snalaženje u uporabi informacijskih izvora • Poznavanje knjižnica (građa, klasifikacijska načela, katalozi, bibliografije, referentne zbirke...) • Čitateljske vještine • Informacijska pismenost • Budući građanin: aktivan, obrazovan, humanist, komunikacijski vješt, poznaje prava – preuzima odgovornost, društveno aktivan Knjižnična informacijska znanja • Treba ih planirati i programirati s drugim područjima u NPP • Pratiti ostvarenje • Vrjednovati rezultate • Ugraditi rezultate u nove planove


Knjižnični odgoj i obrazovanje

Cilj poučavanja: privikavanje na prostor i ozračje, pozitivan stav prema knjizi, knjižnici; razvoj različitosti; aktivni čitatelj Omogućiti učenicima da na temama iz područja informacijskog odgoja i obrazovanja steknu znanja, sposobnosti, vještine, stavove i vrijednosti kao temelj za učenje cijeloga života (rješavanje informacijskog problema u 6 koraka, pretraživanje knjižničnih baza podataka, oblikovanje sažetka, vrjednovanje informacija na mrežnim stranicama, uporaba informacijsko-komunikacijske tehnologije...)

Način ostvarenja:

• Korelacijski, interdisciplinarno, individualizirano

Načela poučavanja KIP-a (rasterećenje)

• Metode poučavanja koje aktiviraju učenike i omogućuju izbor (učenje na informacijskim izvorima, projektna metoda, istraživačko učenje, višesmjerna komunikacija ...) • Timski rad s učiteljima i učenicima u planiranju, provođenju, bilježenju i vrjednovanju projektnog ciklusa obrazovanja (međupredmetno povezivanje, uporaba različitih medija...- istraživačko učenje pretpostavlja informacijsku pismenost) Načela poučavanja (2) • Suradnja s institucijama iz okruženja (otvaranje odgojno-obrazovnih ustanova prema socijalnom okruženju, usmjerenost prema području zapošljavanja) • Partnerstvo institucija (fakulteti, škole, Agencija) • Obrazovanje i stalno stručno usavršavanje profesora i stručnih suradnika (pravo i obveza!)

1. razred Tema: Knjižnica – mjesto poticanja čitalačke i informacijske pismenosti Ključni pojmovi: školska knjižnica, školski knjižničar, slikovnica, knjiga • Obrazovna postignuća: upoznati knjižnični prostor i školskoga knjižničara, izvore znanja i čemu oni služe; naučiti posuđivati, čuvati i vraćati knjige na vrijeme; razvijati sposobnost promatranja, zapažanja i slobodnog iznošenja vlastitog mišljenja; razlikovati knjižnicu od knjižare 2. razred • 1. Tema : Dječji časopisi Ključni pojmovi : poučno-zabavni list, mjesečnik, naslovnica, rubrika Obrazovna postignuća : prepoznati i imenovati dječje časopise; razlikovati dječji tisak od dnevnog tiska i časopisa; prepoznati rubriku i odrediti poučava li nas ili zabavlja; razlikovati časopise prema vremenu izlaženja; čitati dječje časopise 2. razred • 2. Tema : Jednostavni književni oblici Ključni pojmovi : kratka priča, bajka Obrazovna postignuća: ponoviti naučena znanja o knjižnici iz prvog razreda te naučiti samostalno se orijentirati u knjižnici i pronaći željenu knjigu; naučiti kako je knjiga opremljena (hrbat, korice, knjižni blok); osnovna komunikacija s književnoumjetničkim tekstovima na razini prepoznavanja; doživjeti knjigu kao motivacijsko sredstvo za različite aktivnosti pričanjem priča i bajki u knjižnici; naučiti aktivno slušati; usvojiti nove riječi te tako bogatiti rječnik 3. razred • Tema: Put od autora do čitatelja Ključni pojmovi: knjiga, autor, ilustrator, prevoditelj Obrazovna postignuća: imenovati osobe koje su važne za nastanak knjige; prepoznati dijelove knjige (naslovna stranica, sadržaj, bilješka o piscu, izdanje, nakladnik); znati pronaći podatke u knjizi; samostalno čitati književnoumjetničke tekstove 3. razred 2. Tema: Mjesna (gradska/narodna) knjižnica Ključni pojmovi: mjesna knjižnica Obrazovna postignuća: posjetom knjižnici izvan škole razlikovati odjele mjesne knjižnice; poznavati aktivnosti knjižnice s ciljem poticanja čitanja i uporabe knjižnice u učenju i kreativnom korištenju slobodnog vremena 4. razred 1. Tema: Referentna zbirka - priručnici Ključni pojmovi: enciklopedija, leksikon, rječnik, pravopis, atlas Obrazovna postignuća: poznavati referentnu zbirku i načine njezine uporabe u svrhu proširivanja znanja; prepoznati referentnu zbirku na različitim medijima; znati pronaći, izabrati te primijeniti informaciju 4. razred 2. Tema: Književno-komunikacijsko-informacijska kultura Ključni pojmovi: književnoumjetnička djela, znanstveno-popularna i stručna literatura, čitalačka kultura Obrazovna postignuća: razlikovati književni tekst od znanstveno-popularnog i stručnog; osjećati ljepotu književne riječi i spoznati njezinu vrijednost u životu čovjeka; služiti se znanstveno-popularnim tekstom Područje rada: 5. – 8. razreda svijet informacija > procjena kvalitete > osobna odgovornost 5 . razred 1. Tema : Časopisi – izvori novih informacija Ključni pojmovi : znanost, struka, sažetak Obrazovna postignuća: uočiti područja ljudskoga znanja; prepoznati i imenovati znanosti, zapaziti njihovo grananje; čitati tekst iz časopisa s razumijevanjem i znati ga prepričati 2. Tema: Organizacija i poslovanje školske knjižnice Ključni pojmovi: signatura, autorski i naslovni katalog Obrazovna postignuća: učenik zna pronaći knjigu na polici uz pomoć signature; zna objasniti kataložni opis i pronaći knjigu u knjižnici uz pomoć knjižničnoga kataloga; za svoj upit zna se obratiti i gradskoj/narodnoj knjižnici 6. razred • Tema: Samostalno pronalaženje informacija Ključni pojmovi: uvod u UDK , popularno-znanstvena i stručna literatura Obrazovna postignuća: razumjeti sustav Univerzalne decimalne klasifikacije kojom se klasificiraju znanstveno-popularna i stručna djela i prema njoj znati pronaći knjigu u bilo kojoj knjižnici; služiti se katalozima i bibliografijama pri pronalaženju informacija za potrebe problemsko-istraživačke i projektne nastave 2. Tema: Predmetnica – put do informacije Ključni pojmovi: katalog, predmetnica, zbirke u knjižnici Obrazovna postignuća: samostalno rabiti predmetnicu, izabrati tehnike rada, načine pretraživanja i izvore informacija za rješavanje problemsko-istraživačkih zadaća 7. razred 1. Tema : Časopisi na različitim medijima Ključni pojmovi : tiskani i elektronički časopis, autorstvo, citat Obrazovna postignuća: izabrati i uporabiti podatke iz različitih časopisa pri oblikovanju informacija; znati citirati, pronaći citat i uporabiti ga; usvojiti citiranje literature pri izradi referata ili zadaća istraživačkog tipa; razumjeti važnost i svrhu pravilnog citiranja literature u tijeku pisanja samostalnog rada; usvojiti pojam autorstva (poštivati intelektualno vlasništvo u uporabi i kreiranju informacija) 2. Tema: On-line katalozi Ključni pojmovi: e-katalog ili on-line katalog Obrazovna postignuća: pretraživati fondove knjižnica putem e-kataloga; znati pronaći odgovor na pitanje ima li određena knjižnica neku jedinicu knjižnične građe, koliko ih ima i koji im je trenutačni status; samostalno uočiti koje knjige nekog autora ima knjižnica; pretraživati pomoću UDK oznake i pomoću predmetnice; prepoznati školsku knjižnicu kao dio globalne informacijske mreže te vrijednost kvalitetne informacije u svakodnevnom životu 8. razred 1. Tema: Sustav i uloga pojedinih vrsta knjižnica Ključni pojmovi: Nacionalna i sveučilišna knjižnica, narodna, specijalna i školska knjižnica; on-line katalog i on-line informacija Obrazovna postignuća: razumjeti sustav i poslovanje pojedinih vrsta knjižnica u RH i u svijetu; znati samostalno pretraživati fondove knjižnica e-katalogom radi pronalaženja jedinica knjižne građe ili izvora informacija za samostalnu izradu učeničkog rada 2. Tema: Uporaba stečenih znanja Ključni pojmovi: znanje, informacija, cjeloživotno učenje Obrazovna postignuća: usustaviti stečeno znanje u međupredmetnom povezivanju knjižnično-informacijskih znanja s drugim predmetima; čitati s razumijevanjem i prepričavati vlastitim riječima; raditi bilješke i pisati sažetak; primijeniti stečena znanja i vještine u svrhu cjeloživotnog učenja

Realizacija programa knjižničnog odgoja i obrazovanja

• Broj i redoslijed tema nije propisan – ovise o sposobnosti i znanju učenika i o uvjetima rada • Teme ostvarivati na načine koji aktivno uključuju učenike, potiču njihovu znatiželju i kreativnost. • Sadržaji programa se mogu izvoditi u školskoj knjižnici, informatičkoj učionici, razredu, višenamjenskom ili nekom drugom prostoru u školi ili izvan nje. Realizacija • trajno utvrđivanje i proširivanje znanja na različitim stupnjevima obrazovanja (horizontalno i vertikalno), u različitim područjima i sadržajima • teme se mogu ostvariti korelacijom s bilo kojim područjem iz školskog programa • prihvaća se i program medijske kulture u hrvatskom jeziku • prostor za kulturne i javne programe • suradnja s ustanovama za organizirani rad s djecom u slobodnom vremenu Vrjednovanje i samovrjednovanje Cilj: Ř Knjižničar koji poticajno djeluje na razvoj učenika Ř Učenik koji ima potrebu učiti, razvijati svoje mogućnosti i zadovoljavati svoje interese Ř Učenik koji ima pozitivnu sliku o sebi Elementi razumijevanja procesa • Jesu li planirani zadaci u funkciji zadovoljavanja potreba i interesa učenika, razvojno orijentirani (socijalizacija, emocije, kreativnost ...) • Kako su zadaci operacionalizirani (izgradnja samopouzdanja; imati potrebu učiti...) • Okruženje (poticajno, razvojno; kakva su sredstva i pomagala pripremljena, koliko su ih učenici iskoristili, jesu li poticani da ih iskoriste..)

KOMUNIKACIJA

Ř Jasne poruke, verbalna i neverbalna komunikacija u skladu Ř Odnos prema učeniku (odgovarati na napredak djeteta JA-porukama) – razine: učitelj, učenik; poticanje učenika na suradnju; pitanja otvorenog tipa, problemska Učiniti proces učenja vidljivim (dokumentirati – učenik dokumentira promjene: što mu je važno, što je naučio, otvorene bilješke) Slika o sebi! KOMUNIKACIJA (2) • Rješava li učenik probleme (daje li mu učitelj mogućnost da sam rješava probleme ... ) • Davati individualiziranu povratnu informaciju


MATERIJALI:

• Otvorenost • Primjerenost (preteško / prelagano) • Raznovrsnost • Količina KOMUNIKACIJA UČENIKA (sudjelovanje i uključenost?) • Pojedinačna, grupna, kvaliteta komunikacije (suradnja; tko je izvor informacija – učitelj, učenici međusobno...) • Vještina djece u komunikaciji: međusobno se infomiraju, pitaju, zaključuju, rješavaju probleme • Potiče li nastavnik komunikaciju (usmjerava li učenika prema učeniku?; postotak uključenosti učenika (je li netko zanemaren, neaktivan?) KOMUNIKACIJA • Emocionalni aspekt: JA-poruke (prepoznaje se odnos nastavnika prema učeniku: «jako sam zadovoljan!») • Što misliš da bi još mogao napraviti? Ja sam zadovoljna, jesi li ti zadovoljan? (NE: to nisi ...DA: to jesi ..., a možeš li još ...) • Uvažavanje inicijative i mišljenja djece (poticanje) • Uvažavanje elementarnih potreba (kreativno ih zadovoljiti!) PROCJENA KVALITETE • Počinje određivanjem ciljeva (očekivanja: sadržaji, razine obrade, vještine i sposobnosti; operativno i zorno = opisani aktivnostima učenika koje se mogu izravno pratiti i mjeriti) • Poticati da učenici sami zaključuju • Napraviti samoprocjenu*: 1. moja uloga, 2. djeca (procjenitelj, slušač, komunikator, planer, pomagač – niti previše, niti premalo – previše prerasta u dominaciju!) POTICANJE Pratiti uporabu izraza koji potiču istraživanje, zaključivanje, podižu samopouzdanje, problemskih pitanja (količinski i djelovanje):

• To si vrlo dobro primijetio, zaključio...Što misliš može li se još... • Pitaj ... on/Ona to jako dobro zna. • Što je tu za tebe važno, što si naučio (zapisati - otvorene bilješke mogu se nastaviti u svakom trenutku) POTICANJE • Što o tome mislite? Kako se osjećate? Kako biste to riješili u paru? • Mislite li da je to prelako/ preteško? • Riješite s prijateljima • Ja sam vrlo zadovoljna. Jeste li i vi? Što biste još mogli učiniti? • Čini se da ti je to važno? • JA-poruke ostavljaju djetetu odgovornost za promjenu ponašanja Važna postignuća: • Program knjižničnog odgoja i obrazovanja kao pretpostavka za osiguranje standarda prostora, opreme i radne norme profesionalnog knjižničara • Načela suradnje, timskoga planiranja i ostvarenja zadaća • Osamostaljivanje kroz rad na izvorima > cjeloživotno učenje Vrjednovanje • Snimati se i uzajamno analizirati (djelujemo li poticajno, usmjereno prema svakom učeniku; jesu li učenici uključeni u cijeli proces, a roditelji, kolege? Znaju li točno koja su nam očekivanja? Omogućujemo li dovoljno ponavljanja i kritičkog razmišljanja? Potičemo li kreativnost? ...) ? ? ? ! ! • pojašnjenja NPP OŠ prema HNOS-u (cjelina!) u odnosu na načela prihvaćenog knjižničnog odgoja i obrazovanja?


Literatura

• Čitanje i pisanje za kritičko mišljenje, 2006. –program edukacije • Nastavni plan i program za osnovnu školu, Zagreb : Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa RH, 2006. • Znanjem do znanja : prilog metodici rada školskoga knjižničara / J. Lovrinčević, D. Kovačević, J. Lasić-Lazić, M. Banek- Zorica. Zagreb, Zavod za informacijske studije Odsjeka za informacijske znanosti Filozofskog fakulteta u Zagrebu, 2005. Hvala Vam i sretno!


Preuzimanje datoteke u formatu ppt

Knjižnica u novom nastavnom planu i programu osnovne škole

Osobni alati
izbornik za datoteke
Pomoć
for english speaking visitors