Udruga knjižničari.jpg
Knjižničari
Hrvatska mreža školskih knjižničara

Upravljanje fondom u školskoj knjižnici - Tatjana Aparac-Jelušić

Izvor: UDK02
Skoči na: izbornici, traži

Radionice – II.

Rijeka, 4. 11. 2003.

Upravljanje fondom u školskoj knjižnici

upravljanje fondom- ciljevi

 postizanje željene cjelovitosti fonda

 siguranje dostupnosti tražene građe

 omogućavanje pregledavanja zbirki (browsing)

 posudba i korištenje in situ

 poticanje korištenja s pomoću otvorenosti i dostupnosti zbirki (planovi za međuknjižničnu posudbu drugima)

 osiguranje obavijesti o drugim izvorima i opskrba potrebnom građom


Sadržaj

planiranje

kao conditio sine qua non

 planiranje procesa izgradnje fonda

 izdvajanje posebnosti knjižnice

 PEST i SWOT analize

 bechmarking

 odnosi sa zajednicom i njezinom okolicom kako predstaviti kvalitetu fonda – AIDA, 4P, +2P, 4C ... planiranje troškova

 najmanje predvidivi su vanjski faktori

 ekonomski

 inflacija, devizni tečaj

 politički

 npr. otkup knjiga

 nabava posebnih zbirki koje osiguravaju jednakopravan pristup informacijama (npr. studenti pripadnici manjina, strani studenti, osobe s poteškoćama)

 društveni

 profesionalni kriteriji – korisnički okrenute službe, pristup građi – cijena međuknjižnične posudbe

 politika matične ustanove (financijska praksa)


financijski plan

 izvori sredstava

 odabir najpovoljnijeg partnera

 veleprodaja vs knjižare

 izravno od nakladnika (Phelps, 1.15$ vs 0,56$)

 akviziteri?

 nabava iz inozemstva

 raspoređivanje sredstava ...

 interakcija između cijene poslovanja, postojeće financijske prakse, planiranja sredstava i ostvarivanja plana

 moguće je i potrebno utvrditi cijenu svakog pojedinog primjerka koji se nabavlja, cijenu fotokopije, cijenu odgovora na informacijski upit

 u cijenu nabave uračunava se i cijena grijanja, rasvjete, administrativnih troškova postupci pri izradi financijskog plana

 kalkulacija tekućih troškova za osoblje, građu, administraciju

 dodavanje postotka inflacije za sljedeću godinu

 dodavanje predvidivih troškova za nove aktivnosti

 predočavanje plana na odobrenje

 raspoređivanje sredstava – financijer

 raspoređivanje sredstava ako je odobrena svota manja, rebalans

primjer: kalkulacija troškova

formule - elementi

 stvarni korisnici

 potencijalni korisnici

 razine korištenja

 međuknjižnična posudba

 znanstveni projekti

 veličina postojećeg fonda

 prethodne razine troškova

 cijena

 nakladnička proizvodnja

 postotak zastarjelosti

 relativna važnost naslova

 potreba da se popune praznine

 predmetno područje –usklađivanje (hard vs soft)

 važnost knjižničnih izvora za pojedini predmet

 važnost predmeta

primjer: ljudski potencijal – planiranje

 zaprimanje zahtjeva za nabavu

 razvrstavanje poradi provjere podataka

 provjera podataka

 ručna

 s pomoću računala

 preuzimanje podataka (down-load)

 priprema narudžbe

 obrada narudžbe

 prihvat naručenog i kontrola

 obrada računa

 pomoćni knjižničar/student knjižničarstva – II. godine

 pomoćni knjižničar/student knjižničarstva – III. I IV. godina

 mogu i drugi studenti

planiranje suradnje i diobe izvora

 identifikacija snažnih zbirki na lokalnoj/nacionalnoj razini

 kooperativna nabava unutar predmetnih područja

 konzorcijska nabava

 kooperativna pohrana i zaštita

 osiguravanje korištenja

Conspectus – mit i mora

što je conspectus?

 “Inventar (znanstvenih) knjižnica” o:

 postojećoj snazi zbirki koje posjeduju

 planovima izgradnje fonda, poglavito posebnih zbirki

 intenzitetu tekuće nabave

 kako djeluje?

 zajednička istraživanja temeljena na usuglašenoj metodologiji

 LCC kao polazište

od 80-ih se godina koristi za

 izgradnju, organizaciju i upravljanje zbirkama

 napose važan pri nabavi i vrednovanju zbirki

 za diobu izvora

zajednička polazišta

 predmetno područje

 klasifikacijska shema

 Ili: njihova kombinacija

 standardizirani kodovi za:

 razine zbirki

 jezike i pisma

conspectus – razine zbirki

 0 – knjižnica ne prikuplja građu s određenog područja/skupine

 1 – minimalna razina

 u razvijenim sredinama vrlo je malo zbirki na toj razini – osim bazičnih djela i referentne zbirke, ništa drugo!)

 2 – osnovna informacijska zbirka

 3 – instruktivna zbirka

 4 – znanstvena zbirka

 5 – sveobuhvatna zbirka

planiranje integracije elektoničkih izvora u programe izgradnje fonda

 izgradnja moćnih digitalnih/hibridnih knjižnica u svijetu, odnosno proces integracije e-izvora i informacijskih usluga u klasične knjižnične zbirke

 kohabitacija tiskanih i e-izvora  knjižnice moraju kombinirati nabavu najrelevantnijih tiskanih i elektroničkih izvora informacija, s naglaskom na inteligentnom korištenju suvremenih tehnologija

 razmisliti o tehničkim i organizacijskim pitanjima, upravljanju promjenama, kriterijima i pomagalima odabira e-izvora, o financijskim čimbenicima

tiskani vs. e-oblik

Legenda: preuzeto od: Petrak, J.

+++ izvanredne karakteristike

+ slabe i prosječne karakteristike

- ništa


kriteriji za odabir e-izvora

 mogućnost integracija informacijskih izvora u knjižnične programe

 korist što većem broju korisnika

 povećana funkcionalnost

 udaljeni pristup

 poboljšano dijeljenje informacijskih izvora

 pravo na stalni pristup izvorima

važno je:

 uspostaviti ravnotežu u nabavi svih informacijskih izvora, vodeći računa o tehničkim, prostornim, ljudskim i inim čimbenicima

 odgovoriti na potrebe i stupanj vještina korisnika

 integrirati e-izvore u postojeće usluge

pomagala pri odabiru e-izvora – URLs

 Internet Library for Librarians (http://www.itcompany.com/inforetriever) - najpopularniji izvor informacija za knjižničare, naročito one koji se bave nabavom i izradom smjernica za nabavu

 Acquisitions Librarians Electronic Network tzv. AcqWeb (http://www.library.vanderbilt.edu/law/acqs/acqs.html) – poveznice (links) na stotine izdavača i dobavljača informacijskih izvora, te na razna pomagala u procesu nabave

 AcqLink (http://link.bubl.ac.uk/acqlink/) - bogat izvor informacija za bibliotekare

 Electronic Collections Development (http://www.library.yale.edu/~okerson/ecd.html) - poveznice (links) koje vrijedno prikuplja Ann Okerson

 Book Search Engine (http://www.booksearchengine.com/) - univerzalni pretraživač bibliografskih podataka o knjigama u tiskanom ili e-obliku

 ARL Directory of Scholarly Electronic Journals and Academic Discussion Lists (http://dsej.arl.org/)

 Serials in Cyberspace (http://www.uvm.edu/~bmaclenn/) - izvanredan izvor informacija o elektroničkim časopisima

 Electronic Journals: A Selected Resource Guide (http://www.harrassowitz.de/top_resources/ejresguide.html) - njemački dobavljač informacijskih izvora održava web stranicu s iscrpnim informacijama o problematici e-časopisa

 PubList.com (http://www.publist.com/) - baza podataka s informacijama o preko 150,000 serijskih publikacija; bibliografski podaci besplatno na raspolaganju

 ISSN International Centre (http://www.issn.org/index.html) - međunarodna organizacija čiji ured djeluje i u Hrvatskoj (http://www.nsk.hr/izdavaci/issn.html)

diskusijske liste

 ACQNET-L (http://hegel.lib.ncsu.edu/stacks/serials/acqnet/)e-mreža bibliotekara koji rade u nabavi

 ECOLL (mailto:listserv@un1lib.un1.edu) - raspravište o smjernicama za razvoj elektroničkih zbirki

 NEWJOUR (http://gort.ucsd.edu/newjour/) - diskusijska lista o novim elektroničkim časopisima

 SERIALST (gopher://moose.uvm.edu/77/.index/wais-indexes/serialst) - diskusijska lista o serijskim publikacijama u knjižnicama

ugovor o pravu korištenja e-izvora

 papirnato vs. digitalno okruženje

 vlasništvo vs. pristup e-izvorima

 autorska prava vs. ugovaranje

pristup

 pravo na pristup e-izvorima najčešće se ostvaruje ugovorm

 licenca = formalno pravo, dopusnica da se koristi određeni izvor - ugovorno pravo

 o licenci se pregovara (način pristupa, stupanj korištenja i cijena e-izvora)

 predložene modele ugovora valja čitati pozorno; najčešće ih pišu pravnici i na engleskom su jeziku

konzorcijski pristup ugovaranju nabave e-izvora

 razlozi, poticaji

 izdavači djeluju globalno u ponudi elektroničkih informacija

 knjižnice se, potaknute izdavačkom “ofenzivom”, počinju povezivati kako bi se ravnopravno uključile i zauzele primjernu poziciju u tržišnoj utakmici

 stalni porast cijena i nepovoljni uvjeti korištenja izvora e-informacija

 stanje, perspektive

 udruženo nastupanje više knjižnica u pregovorima s dobavljačima e-izvora i zajednička izgradnja sustava pristupa i službi potpore

 pojavom konzorcija ustaljuju se neki novi pojmovi kao npr. virtualne konzorcijske zbirke

 Internationl Coalition of Library Consortia (ICOLC): Statement of Current Perspective and Prefered Practices for the Selection and Purchase of Electronic Information (http://www.library.yale.edu/consortia/)

okvir za nagodbu

 ugovorne strane

 predmet ugovora

 interpretacija ugovora:

 definicije

 odabir prava

 sporazum

 prava odobrena sporazumom

 ograničenja pri korištenju !!!

 početak i istek sporazuma

 predaja i pristup ugovornim predmetima (npr. e-časopisu)

 troškovi sporazuma

 obveze knjižnice

 implementacija i vrednovanje

 jamstva, obveze, odštete

 prijenos vlasništva

 Opaske

 prekid suradnje/ugovora

 sporazum nadležnosti suda u slučaju spora

 potpisnici sporazuma

Primjer: Licencing digital resources. EBLIDA, 2001.

o čemu knjižnica mora posebno voditi računa

 mogućnost pristupa nakladnikovu poslužitelju

 mogućnost mjesne pohrane građe

 mogućnost uključivanja građe u mjesnu infrastrukturu i usluge

 pravo označivanja (kazala, predmetnice...) građe

 mogućnost osiguravanja pristupa građi za sve korisnike knjižnice

 dopuštenje da korisnici tiskaju i preuzimaju dijelove građe


vrednovanje

razlozi, preduvjeti, metode

polazišta

 metode i tehnike

 kvantitativne

 kvalitativne

 preduvjeti

 vanjski čimbenici

 unutarnji čimbenici

vrednovanje je ....

 sastavni dio knjižničnog poslovanja i upravljanja

 ukazuje na trenutne ili tekuće nedostatke, prednosti i snage, granice i pogreške u oblikovanju zbirki i preporučuje načine za poboljšanje usluge

bazični pristupi u vrednovanju

 kvalitativni

 vanjski procjenitelji, predmetni stručnjaci, knjižničari i profesori (impresije o adekvatnosti zbirke)

 nedostatak – subjektivnost

 prednost – suradnja knjižničara i znanstveno-nastavnog osoblja)

 kvanititativni

 statistički podaci

 podaci iz istraživanja, analiza

važni preduvjeti

 nužna pomagala

 provjera kvalitete zbirke na temelju specijalnih bibliografija ili kataloga jakih knjižnica

 statistički podaci o zbirci

 mjerenja na policama i sl.

 prebrojavanje broja naslova unutar jednog područja

 osposobljenost osoblja za:

 usuglašavanje s predloškom (mapping)

 praćenje analiza citiranosti

 uporaba kvantitativnih standarda


polazišni kriteriji za utvrđivanje vrijednosti fonda/zbirki

 iskoristivost

 kvaliteta

 veličina

 dostupnost

 relevantnost

pokazatelji

 korisnost – ocjenjuje se kako usluga zadovoljava zahtjeve koje su u odnosu na određenu uslugu postavili korisnici

 isplativost ulaganja (cost-effectivness) – ocjenjuje se kako fond korespondira s postavljenim ciljevima tj. vrednuje se unutarnja operativna učinkovitost

 isplativost (cost benefit) –– ocjenjuje se da li je vrijednost zbirke veća ili manja nego što su troškovi potrebni za njezino postavljanje i održavanje

 uspješnost djelovanja (cost-performance-benefit) – međusoban odnos koštanja, izvedbe i korisnosti – pridonosi se stvaranju opće slike o stanju zbirke, a ujedno se upućuje na potrebne izmjene u svrhu poboljšanja usluga


metode vrednovanja

Burr, 1979.

 identificiranje dijelova zbirki koje podržavaju kolegije

 označuju se prema predmetima/kolegijima

 zatim se zbrajaju naslovi i primjerci za svaki kolegij

 Iskazuje se kvantitativno postoji li dovoljan broj naslova i primjeraka potrebne građe

Goldstein i Sedransk, 1979.  kvalitativna analiza fonda

 s obzirom na godinu izdanja, mjesto izdavanja, jezik publikacije, izdavača …

McGrath, Durand, 1987.

 evaluacija na osnovi kataloga

 klasifikacija kolegija prema LCC-u

 broj naslova koji podržavaju određeni kolegij uspoređuje se s brojem studenata koji slušaju taj kolegij

Whaley, 1987.

 koristio je također LCC kao predložak

 odnos broja naslova prema kolegijima i odjelima

Arizona State University, 1987.

 analiza zbirke s pomoću računalne baze podataka i klasifikacije kolegija

Golden, 1991.

 klasifikacija predmeta/kolegija i zbroj primjeraka pojedinih naslova

Palais, 1991.

 analiza fonda s pomoću LCC-a

 klasifikacijska oznaka dovedena je u odnos s potrebama promatranih kolegija

Jager, Leibbrandt, 1998.

 metoda na osnovi ISO standarda

 analiza zbirke u odnosu na

 omjer broja svih svezaka i naslova u knjižnici

 dostupnost (npr. broj nestalih primjeraka, brzinu međuknjižnične posudbe)

 brzinu dobivanja građe

 brzinu obrade građe

Poll, Boekhorst, 1996.

 izdvajanje skupina pokazatelja o vrijednosti zbirki

 ISO 11620 – standard o pokazateljima uspješnosti knjižnica (1998.)

 izdvajanje skupina pokazatelja o vrijednosti zbirki

 citiranost kao metoda

 promatranje

 statistički pokazatelji

nedostaci

 metode koje se zasnivaju na predmetnom označivanju naslova uglavnom ne uzimaju u obzir starost zbirke, njezino fizičko stanje i raznolikost

 metode koje se zasnivaju na promatranju (npr. shelf time period method) isključuju druge vrste korisnih podataka (odnos prema potrebama kolegija i sl.)

 metode koje se zasnivaju na mjerenjima (npr. mjerenje dužinskih metara polica prema skupinama iz klasifikacijskih shema) zanemaruju kvalitativne pokazatelje

Pomagala i upute za rad s pomagalima

I. Obrazac za prihvaćanje uvjeta predaje dara

 naziv knjižnice

 ukratko o pristupu knjižnice darovateljima

 iskaz o shvaćanju vrijednosti darivanja

 iskaz o potrebama za darovanom građom

 iskaz o pravu knjižnice da postupa s darovanom građom u skladu sa svojim potrebama i mogućnostima

 naziv darovatelja

 suglasnost s uvjetima o predaji dara i daljnjim postupcima knjižnice

II. IFLA – pokazatelji o vrijednosti – izvadak

 općenito korištenje knjižnice i prednosti

 prodor na tržište

 omjer korisnika i osnovne grupe korisnika (npr. ukupan broj korisnika na sveučilištu prema broju z/n osoblja i studenata

 omjer korisnika iz pojedinih skupina (npr. studenti) prema ukupnom broju

 vrijeme rada uspoređeno sa zahtjevima

 remote use - korištenje na daljinu

 broj takvih korisnika u odnosu na primarnu grupu

 kakvoća fonda

 kontrolne liste

 korištenje fonda

 dio fonda koji se posuđuje

 dio fonda u spremištu

 postotak fonda iz spremišta koji nije korišten duže vrijeme

 predmetne zbirke

 nedavno pristigle (recentne) predmetne zbirke

 dostupnost naslova iz fonda

 brzina nabave

 brzina obrade

 dostupnost

 vrijeme dobivanja dokumenta

 brzina međuknjižnične posudbe

III. kako uključiti novi naslov časopisa u zbirku – nulti rast  podastrijeti popis svih naslova tekućih časopisa u obliku tablice s vrijednosnim iskazima:  Naslov

 prijeko potreban

 potreban

 i potreban i nije potreban

 ne treba nužno

 nepotreban

 isto učiniti i za nove naslove koji se predloženi

 napraviti rang listu prioriteta!

IV. kako provjeriti zastupljenost vrijedne građe u zbirci?

primjer 1: najznačajniji hrvatski romani iz 20. stoljeća

 preduvjet – postojanje takva popisa

 metoda – usporedba naslova s popisa s podacima iz kataloga

 moguć problem! – izostanak bibliografije poradi provjere podataka

primjer 2: zastupljenost ekonomskih udžbenika za predmet Upravljanje u neprofitnim poduzećima s obzirom na popise obvezne literature matičnog učilišta, poznatih obrazovnih središta, preporuka iz stručnih časopisa

 preduvjet – popis obvezne literature od predmetnog nastavnika

 metoda – usporedna

 problemi – različitost nastavnih programa, jezične barijere …

V. kako provjeriti dostupnost građe u zbirci?

 zanima nas:

 koliko primjeraka pojedinog naslova iz popisa obvezne literature posjedujemo?

 na koji je način građa dostupna korisnicima

 koji je rok posudbe …

 kako saznati?

 preduvjet – popisi obvezne literature, podaci o otvorenosti knjižnice, mogućnosti posudbe in situ i izvan knjižnice, mogućnosti naručivanja putem računala, mogućnost rezervacije i sl.  odabrati primjerenu metodu i istražiti

VI.

Financijski plan

 polazišta za planiranje

 postojeći podaci

 broj korisnika

 broj posuđenih naslova

 odnos periodike i omeđenih publikacija i sl.

 formula za izračunavanje

 npr. za nabavu knjiga:

 100 x broj posuđenih jedinica u godini

ukupan broj knjiga x ukupan broj knjiga na posudbi

 postotak od dodatnih prihoda

Razdioba sredstava - primjer

 30 % za opću zbirku

 40 % za razdiobu među odjelima/katedrama

 15 % za razdiobu s obzirom na odnos između broja nastavnika i broja studenata

 15 % za razdiobu bez obzira na odnose

VII. utvrđivanje vrijednosti dara i zamjene

 parametri:

 prosječna cijena znanstvene knjige (pažnja – razlike u disciplinama) za prošlu godinu

 broj bodova za 50 stranica – 10 bodova = 30,00 kn

 pomnožiti broj bodova i umanjiti za 20% od prosječne cijene

primjer 1:

 prosječna cijena: 150,00 kn (književnost)

 knjiga ima 250 stranica

 5x10 bodova = 5x30,00 kn = 150,00 kn

 20% od 150,00 kn = 30,00 kn

 konačna cijena za obračun vrijednosti dara = 120,00

Primjer 2.

 prosječna cijena je 300 kn (npr. Povijest umjetnosti)

 knjiga ima 500 stranica

 10x10 bodova = 10 x 30,00 = 300,00 kn

 20% od 300,00 = 60,00

 konačna cijena za obračun dara = 240,00 kn

Primjer 3:

 prosječna cijena je 100,00 kn (npr. knjižničarstvo)

 Knjiga ima 150 stranica

 3x10 bodova = 3x 30,00 = 90,00 kn

 20% od 100,00 kn = 20,00 kn

 konačna cijena za obračun dara = 70,00 kn

VIII.

Komuniciranje s dobavljačima - predlošci

knjižnica: naziv, adresa…

datum

kome je upućeno

Dear Sirs,

Publication _____________________________________________________

Reference: Your letter (your mailing list) (Our exchange account) (Our standing order)

Our Request:

Please palace our name on your mailing list

Please send us aforementioned issues with your invoice or with a proforma invoice in advance

Please enter our renewal/supscription for the year ____

Please help complete our files. We lack issues quoted

Please, send title pages and indexes

Please send a sample copy

We should appreciate your cooperation.

Yours sincerely,

knjižnica: naziv, adresa…

datum

kome je upućeno

Poštovani,

Publikacija ____________________ Poziv na Vaše pismo (Vašu pretplatničku listu) (Naš račun za zamjene) (Našu stalnu narudžbu)

Naša zamolba:

Molimo Vas da našu knjižnicu uvrstite na Vašu pretplatničku listu

Molimo Vas da nam pošaljete gore navedeni naslov/naslove zajedno s predračunom

Molimo Vas da obnovite našu pretplatu

Molimo Vas da nam pomognete popuniti našu zbirku. Nedostaju nam navedeni brojevi/primjerci

Molimo Vas da nam pošaljete naslovnicu i kazala …. Cijenimo Vašu suradnju i razumijevanje.

S poštovanjem,

knjižnica: naziv, adresa…

datum

kome je upućeno

Dear Sir/Madam,

The Libray have received your gift copy/copies of: _______________________________

We are most grateful for your generosity.

Sincerely yours,

knjižnica: naziv, adresa…

datum

kome je upućeno

Poštovani gospodine/gospođo

Knjižnica je primila darovanu građu: _____________________________

Iskreno Vam zahvaljujemo na Vašem velikodušnome daru

knjižnica: naziv, adresa…

datum

kome je upućeno

Dear Sirs,

We wiould greatly appreciate your adding our library to the mailing list to receive the following, without cost: _____________________________

Our mailing address is: ______________________________

Please, notify us if there is any difficulty concerning this request or if you must charge for copies.

Thank you for your cooperation.

Sincerely,

knjižnica: naziv, adresa…

datum

kome je upućeno

Poštovani,

Bili bismo vam vrlo zahvalni da nasu knjižnicu uvrstite na vašu listu i pošaljete nam gratis primjerak /primjerke: ______________________________

Naša je adresa: ______________________________

Molimo vas da nas obavijestite ako iz bilo kojih tazloga ne možete uvažiti našu zamolbu ili je potrebno izvršiti uplatu za željenu građu.

Hvala vam na suradnji,

S poštovanjem,

literatura

 smjernice za nabavu (navedeno u izlaganju)

 Baker, S. L. ; F. W. Lancaster. The measurement and evaluation of library services

 Collection development: past and future. / ed. by Maureen Pastine

 Evans, E. Developing library and information center collection. 4. ed.

 Gardner, R. K. Library collections: their origin, selection adn development

Preuzimanje datoteke u formatu .ppt

Datoteka:Upravljanje fondom u školskoj knjižnici-Tatjana Aparac-Jelušić.ppt

Osobni alati
izbornik za datoteke
Pomoć
for english speaking visitors