Udruga knjižničari.jpg
Knjižničari
Hrvatska mreža školskih knjižničara

Izgradnja i upravljanje fondom školske knjižnice - Tatjana Aparac-Jelušić

Izvor: UDK02
Skoči na: izbornici, traži

Izgradnja i upravljanje knjižničnim fondom – školske knjižnice

Predavanje: Rijeka – 9. listopada 2003.

Program seminara i (budućih?) radionica

• Seminar

– uvod u upravljanje fondom u školskoj knjižnici

– izgradnja knjižničnog fonda

• izgradnja fonda kao proces

• smjernice kao imperativ

• selekcija

• nabava, utjecaj ICT-a na nabavu

• pročišćavanje

• vrednovanje

• radionice

– upravljanje knjižničnim fondom (I.)

• planiranje

• suradnja i dioba izvora

– integracija elektoničkih izvora u programe izgradnje fonda (II.)

– vrednovanje procesa izgradnje knjižničnog fonda (III.)

– istraživanja potreba korisnika (IV.)

Seminar - I. dio


Sadržaj

Uvod u upravljanje fondom u školskoj knjižnici

fond i/ili zbirka

• knjižnični fond – njem. Bestand (Sauppe); engl. stock, holdings, collection; franc. fond, tal. fondo, raccolta

• knjižnična zbirka – njem. Sammlung; engl. collection; franc. collection, tal. collezione, raccolta

– izrazi: background, Hintergrund

• zašto razlikovati u hrvatskom jeziku?


nastajanje fonda

ili: podsjetimo se!

• kupnjom

– vrste narudžbi

– ogled

– privatne osobe

• darom

– izazvani, slučajni

– legat

– otkup

• zamjenom

• obveznim primjerkom

• uključivanjem vlastitih izdanja

izazovi kupnje

• od koga kupovati?

– izravno od nakladnika ili preko posrednika (“naš” dobavljač)

• prednosti: izbjegavaju se posrednici, čije sudjelovanje u lancu, u načelu, poskupljuje knjigu, stvara se odnos uzajamnog povjerenja, i sl.

• nedostaci: velik broj suradnih tvrtki, usložnjavanje komunikacije, troškovi komunikacije, vrijeme osoblja

ogled:

– praktičari ističu da je to najbolji i nezamjenljiv način nabave;

– protivnici ogleda ističu da se na taj način knjižničari previše oslanjaju na druge, odnosno da sami ne istražuju, vrednuju nove naslove, uspoređuju ...

za i protiv “šetnje po knjižarama”

– pristaše: knjižare se trebaju redovito obilaziti radi popunjavanja fonda naslovima koje izdavači ne pošalju na ogled

– protivnici

• lanac knjižara?

• izbor građe?

• vrijeme osoblja?

– razlozi za i protiv ranije/danas! – okolnosti u okruženju, ICT....

• iskustva stranih zemalja (EKZ, DBC i dr.)

• inicijative o otvaranju knjižnog salona u kojem bi se na jednom mjestu našla kompletna hrvatska knjižna produkcija provlači se godinama, bez realizacije

– pokušaji - izdavačke kuće Liber, Globus i Stvarnost: zamišljeno je da knjižničari imaju na okupu cjelovitu knjižnu produkciju i na licu mjesta obave i ogled

• problem: kako bez uvida u kataloge knjižnice, kartoteke/datoteke narudžbi, akcesije, kao i podataka o posudbi

– mogućnosti za školske knjižnice

antikvarijati

– dragocjen i nezamjenljiv oslonac za popunu starog fonda, naslova koji su još traženi a knjižnica ih više nema, bilo da su otpisani zbog amortiziranosti, bilo zbog toga što su otuđeni iz fonda

• prednosti: raznovrsna građa, stara i nova; stručno osoblje, ponekad eksperti ...

• nedostaci: pomanjkanje kataloga, zahtjevno s motrišta utrošenog vremena osoblja ...

problem akvizitera!!!

– “krajnja nužda”, to jest ako se nude naslovi koje je na drugi način teško ili nemoguće nabaviti

problem rabata

– svojedobno za knjižnice bio i 50 %

– danas dobavljači ne daju tolike rabate, najčešće do 20%

– knjižare uzimaju nakladnicima od 30-50% vrijednosti primjerka

– nakladnici u izravnoj pogodbi s knjižnicom mogu ponuditi i više

izgradnja i upravljanje fondom – terminološka pitanja

Collection Development (building) – izgradnja fonda?

• istraživanje potreba korisnika

• utvrđivanje nabavne politike  smjernice nabave (collection development policy)

• selekcija (selection)

• postupci nabave (acquisition)

• pročišćavanje fonda (weeding)

• vrednovanje fonda (evaluation)

Colection Management – organizacija i upravljanje fondom?

• analiza i procjena stanja fonda (selection assessment – analysis)

• izgradnja fonda (Collection development)

• vizija i smjernice (policy, Guidelines)

• selekcija (selection)

• pročišćavanje (deselection - weeding)

• čuvanje i zaštita (preservation)


izgradnja knjižničnog fonda - polazišta

• sustavno i plansko razvijanje postojećeg fonda

– stanje fonda

– snaga fonda i pojedinih zbirki

– jasna vizija željenog dosega fonda i pojedinih zbirki

• zahtjevi korisnika

• dostupnost građe s obzirom na potrebnu širinu i dubinu

– parametri definirani u razvojnoj politici fonda i svake pojedine zbirke

• izbor (selection) i nabava (acquisition)


izgradnja knjižničnih zbirki – načela, svrha, ciljevi

• načela

• opća

• posebna sa stajališta knjižnice (vrste odnosno poslanja)

• svrha

• u odnosu na poslanje, ciljeve i zadaće matične zajednice

• u odnosu na profesionalne ciljeve i zadaće

• ciljevi – mogućnosti, prepreke

• mit o sveobuhvatnosti

• pragmatični ‘ideali’

uravnoteženost fonda – zasniva se na jasnoj viziji, planu i strategiji

Seminar – II. dio

Izgradnja knjižničnog fonda u školskoj knjižnici

polazišta

• izgradnja fonda kao proces

• suradnja i dioba

– integracija elektoničkih izvora u programe izgradnje fonda

važni elementi

• rast i održavanje fonda

– posebnosti zbirki – učenička, nastavnička, referentna

– multimedija

– pročišćavanje i održavanje

• prostor i oprema

– posebnosti zbirki – način smještanja, pristup

– infotehnologija

• ljudski potencijal

• suradnja – mogućnosti?

• financijski izvori

izgradnja fonda kao proces

• zajednica kojoj se knjižnica obraća

– potrebe, zahtjevi, međuovisnost

– postojeći okviri – način financiranja tj. raspoređivanja (alokacije) sredstava

• smjernice nabave kao imperativ

• selekcija

• postupci nabave

• pročišćavanje

• vrednovanje

npr. školska zajednica i njezino okruženje

labava zajednica’

• vanjski čimbenici

– ovisnost o stupnju razvoja obrazovnog sustava, načini i metode rada u školi

– načini praćenja rada (inspektorska služba)

• unutarnji čimbenici

– status knjižnice i knjižničara

– razina profesionalizma

– motivacijski elementi

‘umrežena zajednica’

• vanjski čimbenici

– transformacija obrazovnog sustava

– nužnost uključivanja knjižnice u istraživačku i e-nastavu

• unutarnji čimbenici

– prihvaćanje profesije

– svijest o mogućnostima (vještine koje još nemaju nastavnici!)

smjernice nabave kao imperativ

• zašto smjernice

• struktura

• primjeri

zašto smjerice?

• pisani dokument koji se zasniva na poslanju knjižnice, a svrha mu je:

– jasno predočiti svrhu i ciljeve izgradnje fonda

– biti pomagalo knjižničarima pri nabavi, u njihovu svakodnevnom radu

primjer:

• COLLECTION DEVELOPMENT POLICY GUIDELINES FOR SCHOOL LIBRARY MEDIA PROGRAMS naglasci iz dokumenta – pristup:

• sve školske knjižnice u Monatni – moraju predočiti i primjenjivati smjernice za izgradnju fonda, kako bi uopće mogle tražiti sredstva iz proračuna (Montana State Library Commission; primjenjuje se od 1986.)

• dokument je kratak pregled što takve smjernice trebaju sadržavati, a nije nikako iskaz o politici selekcije....

• politika selekcije (kod nas često i nabavna politika) opisuje pravila i postupke vezane uz dopunjavanje postojećeg fonda, njegov rast...

pristup smjernicama – nastavak...

• politika izgradnje fonda uključuje elemente nabavne politike, ali usto opisuje i kako zbirke odgovaraju potrebama korisnika, u čemu je snaga i slabost fonda, u kojem je odnosu fond prema drugim lokalnim fondovima i koji su ciljevi izgradnje fonda.

• te smjernice trebaju biti napisane zbog knjižničnog osoblja, knjižničnog odbora, osnivača, nadležnog upravnog tijela i sl.

• dužina smjernica varira, i ovisna je o složenosti zbirke i zajednice korisnika ... struktura smjernica

• uvod – zašto smjernice, kome su namijenjene, tko su korisnici

• poslanje i ciljevi knjižnice u odnosu na poslanje i ciljeve matične ustanove/zajednice i profesionalnog djelovanja

• iskaz o odabiru (selection statement)

– načela odabira

– kriteriji odabira

– načini nabave

– usmjeravanje sredstava

– tko odabire

– tko odobrava

struktura smjernica – nastavak...

• priroda fonda i zbirki:

– sveobuhvatnost,

• opća, istraživačka, instruktivna, bazična, sveobuhvatna

školska knjižnica

– sveobuhvatnost u odnosu na nastavni program

– objektivnost u odnosu na svaki pojedini predmet

– instruktivnost u odnosu na zahtjeve nastave

– istraživački pogon primjeren korisnicima – izvannastavne aktivnosti, potrebe učenika i nastavnika

– namjena

• za slobodno vrijeme, za podizanje općekulturne razine, za nastavu ...

• za posebne programe (npr. knjižnica i baština, multikulturalnost)

• za projekte (npr. Lidrano)

– opseg

• kakvoća vs. opseg

– specifičnosti nabave za pojedine vrste zbirki

struktura smjernica – nastavak …

• izdvajanje i tumačenje problema – stanje, mogućnosti, ograničenja

– opis vrste građe/formata koji se nabavljaju

– raspoloživa financijska sredstva – plan / raspodjela / analiza utrošenog / rebalans

– načini nabave (pristup kupnji, darovima, zamjeni)

– kupnja (pojedinačna, preko MiPS-a, konzorcijska)

primjeri

http://www.ifla.org/VII/s14/ - IFLA Guidelines for a collection development policy using the conspectus model

http://ahds.ac.uk/bkgd/cppub.html - Collection Development Policy - Arts and Humanities Data Service

http://www.library.yale.edu/~okerson/ecd.html - smjernice za nabavu elektroničke građe selekcija

• proces tijekom kojega se odlučuje koja je građa primjerena za zbirku s obzirom na pohranjene sadržaje i informacije koje pruža, područje znanosti koje pokriva i cijenu (Evans, 1979)

– načela

– kriteriji

dva pristupa – prisjetimo se!

jedan razvijen na zasadama rigorozne selekcije

drugi, prema kojemu bibliotečni fond treba ponuditi čitateljima raznoliku građu, neovisno od posebnih interesa društva

(drugi je pristup, cjelovito i sustavno predstavljen po prvi puta u Naudèovoj knjizi L' Advis pour dresser une bibliotheque)

M. Dewey, 1876.

• idealan bibliotekar mora težiti za tim

– da fond svoje knjižnice popuni najboljim knjigama o najboljim predmetima, brižljivo pazeći na želje svojih posebnih korisnika

– da uz pomoć tako probranog fonda promiče knjigu i budi želju za čitanjem

• polemika – što znači “najbolja knjiga”

pristupi – 20. stoljeće

Lionel Mc Colvin

– The Theory of book selection for public libraries (1925) – dva načela:

• kvaliteta

• potražnja

Arthur Bostwick

– American public library (1929)

• “prosječan ukus čitatelja” – o čemu se radi?

Francis Drury

– Book selction (1930)

• vrijednost knjige – “best book” – označena: istinitošću, jasnoćom, dobrim ukusom, i literarnom vrijednošću

Helen Haines

– Living with books (2nd. ed. 1950)

• pristup: kombinacija idealističkog i pragmatičkog

• naglasak na recenzijama

S. R. Ranganathan

– Library book selection (1952) – pet zakona (Five Laws of Library Science)

• društvena potreba za knjigom

– poticanje čitanja u školi

Ortega y Gasset – društvena potreba za knjigom kao cilj ostvarenju kojega profesija teži?

• stanje u kojemu je knjiga postala društveno neophodna

• kako se ta potreba zadovoljava, tko ju usmjeruje i zašto (da li je bibliotekar izvršitelj politike koju mu nameće šira ili neposredna zajednica korisnika, ili se njegov profesionalni rad zasniva na općoj dobrobiti društva, s kojom se pojedina zajednica korisnika može ali i ne mora slagati?)

• mnoštvo nepotrebnih knjiga!!!

• demokratsko je društvo kćer knjige, trijumf knjige koju je napisao čovjek nad knjigom Božjom i nad zakonima autokrata!

selekcija - oslonac

• priroda i sadržaj postojećeg fonda

• slobodan pristup znanju i informacijama

• potrebe zajednice korisnika

• raspoloživa sredstva / cijena

Izvori za nabavu

• izvori za školske knjižnice:

http://www.sldirectory.com/libsf/reslibs.html

• domaći izvori:

– CIP bilten i njegova e-inačica

– tekuće bibliografije

– recenzije u stručnim časopisima i novinama (Školske novosti, Vijenac, Vjesnik ...) odlučivanje?

• aktualna građa – praćenje recentne literature iz područja uz pomoć nakladničkih kataloga, recenzija u časopisima, praćenjem diskusijskih lista i slično.

princip odluke: naslov-po-naslov (odluka koja se donosi samo jednom:

– naslovi koji se baziraju na tipu publikacije (npr. dokumenti vlade, standardi) odlučivanje – nastavak …

• specijalizirane zbirke – dokumenti koji pokrivaju određeno područje (npr. nabavlja se sve iz hrvatske novije književnosti bez obzira na kvalitetu, cijenu i slično)

• odluke koje su vezane uz skupljanje dokumenata određene institucije (sve o školi)

• odluke koje su vezane uz kontinuiranu nabavu građe određenog nakladnika (npr. Školske knjige?)


Gardnerovi kriteriji, 1981.

• autoritet – ocjenjujemo građu s obzirom na reputaciju autora i izdavača

• točnost - koliki je stupanj točnosti prezentiranih informacija (potrebno je mišljenje eksperta)

• nepristranost – da li su pitanja i rasprava predstavljena bez pristranosti

• stupanj novosti informacije - koliko su informacije aktualne, ako je ponovljeno izdanje, kolike su preinake napravljene

• adekvatan doseg – da li su svi važni aspekti određene teme pokriveni tako da su razumljivi onima kojima je djelo namijenjeno

• dubina pokrivenosti nekog područja – da li rad ide dovoljno u detalje ili je općenit

• odgovarajuća korisnička razina – da li rad predstavlja razinu koja zadovoljava korisnike; da li je pogodan za timski rad ili individualnu upotrebu; može li ga koristiti više korisnika istovremeno ili je nužno pojedinačno korištenje

• relevantnost – da li je rad relevantan za korisnikovo iskustvo

• interes – da li će rad utjecati i potaknuti korisnika na razmišljanje i znatiželju, budi li mu intelektualnu znatiželju

• organizacija rada – da li je rad prezentiran logično

• stil, način prezentacije – da li je način prezentiranja prikladan za građu koju obrađuje Gardnerovi kriteriji

• estetske vrijednosti -ovaj kriterij uzimamo samo ako je estetska vrijednost djela jedan od karakteristika zbirke)

• tehnički aspekti – vezano uz način korištenja, pohrane… AV, CD-ROM i popratna građa

• fizičke karakteristike – izgled i mogućnost korištenja

• dodaci – da li postoje vodiči, bibliografije, kazala, da li ono što je dodatak slijedi gradivo koje je u knjizi

• knjižnični potencijal – kako naslov korespondira s postojećom zbirkom

• cijena – ima li što je jeftinije od građe koju želimo nabaviti, a da pokriva isto područje ili predmet koji nas zanima, koliko je razumno utrošiti sredstva, ako se predviđa da se naslov neće koristiti u dovoljnoj mjeri, koliko je «trajan» materijal koji je predstavljen u knjizi i da li će uskoro zastarjeti …


Postupci nabave

• predakcesija

– predakcesija u mrežnom okruženju

• akcesija

– akcesija u mrežnom okruženju

• knjigovodstveni postupci

– računalna podrška

• računovodstveni postupci

– računalna podrška


predakcesija

• zaprimanje

– zahtjeva za narudžbu

– razvrstavanje zahtjeva s obzirom na vrstu nabave

– razvrstavanje zahtjeva s obzirom na dobavljače

– razvrstavanje zahtjeva s obzirom na vrstu provjere podataka

• provjera

– tekućih narudžbi

– tekućih prinova (u procesu zaprimanja ili obrade)

– zahtjeva koji nisu dostupni preko stalnih dobavljača

– cijena s obzirom na ponudu posrednika/dobavljača

• stalni dobavljači

– ocjena ranijih usluga

• točnost

• brzina

• pouzdanost

• cijena

• dodatne usluge

• traganje za novima

– iskustva kolega

– ocjene u standardnim udžbenicima

– intervju

– e-knjižare

– e-dobavljači


postupci naručivanja

• izdvajanje problematičnih zahtjeva

• dodjeljivanje broja narudžbe

• dodjeljivanje podatka (šifre) o dobavljaču

• pisanje narudžbe (tipkanje, ispunjavanje standardnog obrasca, unos u računalo)

• provjera podataka iz narudžbe/ u datoteci narudžbe

• priprema autorizacije narudžbe

• odašiljanje narudžbe (poštom, on-line...)

• razvrstavanje kopija narudžbe, ažuriranje datoteke, sigurnosna kopija


postupci akcesije - zaprimanja

• prijem i razvrstavanje građe

• provjera popratni lista

• provjera popratnih računa – usporedba

• provjera fizičkih jedinica

– izdvajanje uočenih nepravilnosti

– pakiranje za povrat

– priprema reklamacija

• dodjeljivanje akcesijskog broja

• unos podataka u akcesijske liste/datoteke

• odašiljanje jedinica građe u proces obrade


postupci s darovima

• zaprimanje darova

– procjena vrijednosti

– provjera i odabir

• fizičko stanje primjerka

• stanje u odnosu na postojeći fond

• stanje u odnosu na liste duplikata

• priprema popisa za zamjenu

• postupci zamjene ili daljnjeg darovanja

• provjera kataloga ustanova koje nude gratis naslove

• izdvajanje naslova za potraživanje

• pisanje popratnog dopisa

• odašiljanje zahtjeva

• zaprimanje zahtijevane građe te njezina procjena i provjera

• unos u akcesijske liste

• pisanje zahvale

• održavanje veza s javnošću


zamjena

• odabir suradnih ustanova te načina i postupaka zamjene

• odabir naslova za zamjenu

• pisanje popratnih dopisa i popisa naslova

• odašiljanje odnosno zaprimanje

• provjere i procjene

• zahvala odnosno potvrda prijema

• održavanje veza sa suradnim ustanovama

• održavanje veza s javnošću


knjigovodstveni i računovodstveni postupci

• priprema budžeta

• raspoređivanje sredstava prema šiframa/stavkama

• održavanje lista/datoteka prema alociranosti sredstava

• preljev sredstava za posebne narudže

• kontrola predračuna

• unos izračunatih vrijednosti (za darove, zamjene…)

• priprema predračuna za isplaćivanje

• priprema mjesečnih, kvartalnih i sl. izvještaja

• priprema i ispis godišnjih pregleda, izračuna ...

problemi?

• kako iskazati vrijednost darovane građe/primjerka?

• kako iskazati vrijednost građe nabavljene zamjenom?

• kako postupati s darovanom građom koju već posjedujemo?

– mogućnosti (uključivanje u zbirku duplikata,

prodaja, ponuda studentima…)

– ograničenja (legati, posebni zahtjevi darovatelja)

– VJEŠTINA PREGOVARANJA!

– potpisivanje ugovora – traži se suglasnost darovatelja


utjecaj IT-a na nabavu

• automatizacija nabave ima uglavnom dva glavna cilja:

– osiguranje djelotvornijih, bržih i za osoblje jednostavnijih postupaka naručivanja i zaprimanja građe

– reduciranje nepotrebnih ponavljanja postupaka unosa istovjetnih podataka na najmanju moguću mjeru, odnosno omogućavanje unosa odgovarajućeg zapisa na prvoj mogućoj instanci

oblikovanje računalnog programa – modul nabave – ciljevi

• da se bilježe svi bibliografski podaci o naručenoj građi, tiskaju narudžbenice i osigura pravodobna informacija o stanju narudžbe

• da se procesiraju sve narudžbe po zaprimanju građe, ažuriraju podaci o učinjenim troškovima za razne evidencije

• da se izradi temeljni zapis koji se ‘proslijeđuje’ na daljnju, konačnu kataložno-bibliografsku obradu

modul nabave – zahtjevi

• naručivanje

• zaprimanje

• reklamacije

• obračunavanje sredstava

• pretraživanje

• izvještaji i statistike

• ‘moja knjižnica’


pročišćavanje – polazišta

• učestalost

– ovisno o vrsti zbirke

• odgovornost

– i bibliotekari i znanstveno-nastavno osoblje

• posljedice

– u odnosu na kvantitetu i kvalitetu, na prostor, na ukupno poslovanje …

• kriteriji

– aktualnost, (ne)korištenost, fizičko stanje …

• metode

– promatranje, statistički podaci o posudbi i rezervacijama, mišljenja eksperata …


vrednovanje – polazišta

• vrednovanje je sastavni dio knjižničnog poslovanja iupravljanja

– ukazuje na trenutne ili tekuće nedostatke, prednosti i snage, granice i pogreške u oblikovanju zbirki i preporučuje načine za poboljšanje usluge

• metode i tehnike

– kvantitativne

– kvalitativne

• preduvjeti

– vanjski čimbenici

– unutarnji čimbenici

bazični pristupi u vrednovanju

• kvalitativni

– vanjski procjenitelji, predmetni stručnjaci, knjižničari i profesori (impresije o adekvatnosti zbirke)

• nedostatak – subjektivnost

• prednost – suradnja knjižničara i znanstveno-nastavnog osoblja)

– kvanititativni

• statistički podaci

• podaci iz istraživanja, analiza

važni preduvjeti

• nužna pomagala

– provjera kvalitete zbirke na temelju specijalnih bibliografija ili kataloga jakih knjižnica

– statistički podaci o zbirci

– mjerenja na policama i sl.

– prebrojavanje broja naslova unutar jednog područja

• osposobljenost osoblja za:

– usuglašavanje s predloškom (mapping)

• praćenje analiza citiranosti

preduvjeti – nastavak ...

• osiguranje preduvjeta

– donošenje stručnih standarda

– ažurno izdavanje tekućih bibliografija

– uspostavljena suradnja

pokazatelji

– o vrijednosti fonda

– o uspješnosti poslovanja

– o recepciji u javnosti

• odabir valjanih metoda

pokazatelji

• korisnost – ocjenjuje se kako usluga zadovoljava zahtjeve koje su u odnosu na određenu uslugu postavili korisnici

• isplativost ulaganja (cost-effectivness) – ocjenjuje se kako fond korespondira s postavljenim ciljevima tj. vrednuje se unutarnja operativna učinkovitost pokazatelji...

• isplativost (cost benefit) –– ocjenjuje se da li je vrijednost zbirke veća ili manja nego što su troškovi potrebni za njezino postavljanje i održavanje

• uspješnost djelovanja (cost-performance-benefit) – međusoban odnos koštanja, izvedbe i korisnosti – pridonosi se stvaranju opće slike o stanju zbirke, a ujedno se upućuje na potrebne izmjene u svrhu poboljšanja usluga

nedostaci pojedinih metoda

• metode koje se zasnivaju na predmetnom označivanju naslova uglavnom ne uzimaju u obzir starost zbirke, njezino fizičko stanje i raznolikost

• metode koje se zasnivaju na promatranju (npr. shelf time period method) isključuju druge vrste korisnih podataka (odnos prema potrebama kolegija i sl.)

• metode koje se zasnivaju na mjerenjima (npr. mjerenje dužinskih metara polica prema skupinama iz klasifikacijskih shema) zanemaruju kvalitativne pokazatelje

Literatura - opće

• IFLA/UNESCO-v Manifest za školske knjižnice.

• IFLA/UNESCO. Guidelines for School Libraries

• Managing School Libraries.

By Anne M. Galler and Joan M. Coulter under the auspices of the Section of School Libraries. 1989. IFLA Professional Reports, No. 17

• Guidelines for School Libraries. By Frances Laverne Carroll under the auspices of the Section of School Libraries. 1990. IFLA Professional Reports, No. 20

Literatura – upravljanje fondom

• smjernice za nabavu (navedeno)

• Baker, S. L. ; F. W. Lancaster. The measurement and evaluation of library services

• Suburban Library System (SLS). Minimum Reference Standards for Elementary School Libraries. Adopted by the SLS Board of Trustees, March 1994. http://www.sls.lib.il.us/reference/standcore/standel.html

• Evans, E. Developing library and information center collection. 4. ed.

• Gardner, R. K. Library collections: their origin, selection and development

Preuzimanje datoteke u fromatu .ppt

Datoteka:Izgradnja i upravljanje fondom školske knjižnice-Tatjana Aparac-Jelušić .ppt

Osobni alati
izbornik za datoteke
Pomoć
for english speaking visitors