Udruga knjižničari.jpg
Knjižničari
Hrvatska mreža školskih knjižničara

Revizija i otpis u programu Metel Win - Ilija Pejić

Izvor: UDK02
Inačica od 06:28, 8. svibnja 2007. koju je unio/unijela Ivana Vladilo (Razgovor | doprinosi)
(razl) ←Starija inačica | vidi trenutačnu inačicu (razl) | Novija inačica→ (razl)
Skoči na: izbornici, traži

Sadržaj

REVIZIJA I OTPIS - KNJIŽNIČNI PROGRAM METEL

Ilija Pejić, viši knjižničar

Narodna knjižnica «P. Preradović» Bjelovar

I. ODREĐENJE POJMOVA

• Revizija

• Otpis

• Pročišćavanje fonda

• Inventura

II.PROPISI I DOKUMENTI

III.PRIPREME

IV.TIJEK REVIZIJE U METELU

V.POSLOVI POSLIJE REVIZIJE

VI.PRIMJERI DOBRE PRAKSE

VII.PITANJA

VIII.LITERATURA


I.ODREĐENJE POJMOVA - Revizija

a) osnovna svrha – utvrđivanje stvarnog stanja i vrijednosti fonda – kvalitativan pokazatelj jer se implicira na cjelokupno poslovanje knjižnice – inventarizaciju, tehničku obradu, stvarnu obradu, posudbu, rad s korisnicima

b) dodatne vrijednosti – zaštita građe, kreiranje nabave, pokazatelj korištenja građe (statistika), odgojna vrijednost (pravilno postupanje s građom, vraćanje…), ustroj novih zbirki (zavičajna…)

c) vrste revizije – redovita, izvanredna, djelomična

d) zapisnik o reviziji

• ODREĐENJE POJMOVA – Pročišćavanje fonda – izlučivanje knjižnične građe

a) tijekom revizije

b) tijekom rada – izlučena građa se na kraju godine otpiše

c) zašto izlučivanje

• ODREĐENJE POJMOVA – Pročišćavanje fonda – izlučivanje knjižnične građe

• aktualnost fonda

• oslobađanje prostora

• atraktivnost prostora

• povećanja dostupnosti i preglednosti

• povećanja korištenja zbirki

• ODREĐENJE POJMOVA - Pročišćavanje fonda –izlučivanje knjižnične građe

d)što najčešće izlučujemo

• nepotrebne duplikate (stari lektirni naslovi…)

• nepotrebne darove

• sadržajno zastarjelu i neaktualnu građu (loše prevedena djela, djela koja nisu na hrv. jeziku…)

• građu koja se uopće ne koristi (Metel-statistika)

• prekinute nizove periodike ili referentne zbirke

• uništenu građu – fizički

• ODREĐENJE POJMOVA - Pročišćavanje fonda – izlučivanje knjižnične građe

e)mjerila za izlučivanje – otpis

• 2-3 % knjižne građe, odnosno do 20 % za neknjižnu građu

izlučivanje je permanentna djelatnost da bi zbirke bile neopterećene zastarjelom i uništenom građom

I.

ODREĐENJE POJMOVA -Inventura

• kvantitativan pokazatelj na kraju godine

b) financijsko zaključivanje godine

c) pokazatelj brojčanog stanja zbirki

d) pokazatelj vrijednosti zbirki

e) pokazatelj nabave (uvećanja) zbirki za tu godinu

f) pokazatelj otpisa (umanjivanje zbirki)

I.ODREĐENJE POJMOVA - == Otpis ==

• završni čin revizije, odnosno izlučivanja

• zapisnik o reviziji

• zapisnik o otpisu kojemu su pridodane liste knjiga za otpis:

I.po osnovi dotrajalosti građe (fizički kriterij)

II.po osnovi zastarjelosti građe (sadržajni)

III.po osnovi nestalosti

IV.po osnovi starih zaduženja (nevraćene)

- strah od otpisa – utjecaj uže i šire društvene zajednice

U Metelu se liste definiraju na početku revizije kako za knjige, tako i za multimedijalnu građu (Normativna datoteka → vrste otpisa)

II.

PROPISI I DOKUMENTI ZAKONI

• Zakon o knjižnicama (NN 105/97; 5/98; 104/00)

• Zakon o osnovnom školstvu (NN 69/03)

• Zakon o srednjem školstvu (NN 69/03)

II.

PROPISI I DOKUMENTI PRAVILNICI

• Pravilnik o reviziji i otpisu knjižnične građe (NN 21/02)

• Pravilnik o zaštiti knjižnične građe (NN 52/05)

• Pravilnik o matičnoj djelatnosti knjižnica u RH (NN 43/01)


STANDARD

• Standard za školske knjižnice (NN 34/00)

III.

PRIPREME

• odluka o provođenju revizije (imenovanje povjerenstva i određenje vremena revizije, odluku donosi ravnatelj škole)

• obavijest korisnicima o reviziji - knjižničar

• sređivanje fonda (zbirki) – slaganje knjiga i ostale građe, brisanje polica…

• sređivanje dokumentacije (inventarnih knjiga, kataloga, uloga mjesnog kataloga)

• Metel /sadrži inv. knjige, kataloge, bazu članova, podatke o posudbi, o korištenju građe…/

IV.

TIJEK REVIZIJE

• klasični – do početka informatizacije

• računalni – definiranje postavki lista za otpis (Norm. datoteka → vrste otpisa)

1.== obuhvat revizije /Knjiga→revizija→obuhvat/==

• donosimo knjige – bar-cod čitačem odčitavamo knjige

• poštujemo redoslijed složenih knjiga prema signaturi, dakle ne preskačemo skupine

• izlučujemo knjige /odnosno drugu građu/ za otpis nakon što smo ih odčitali prema predviđenim listama (dotrajale, zastarjele, knjige za popravak…)

IV.== TIJEK REVIZIJE ==

2. obrada revizije /Knjiga→revizija→obrada/ • nužni parametri – svi odjeli, datum (početak i završetak revizije)

• obrada

• pregled /prema zadanim elementima: sve knjige, knjige koje nedostaju, otpisane knjige, knjige u posudbi, knjige nikad ne posuđivane…/

• obuhvat knjiga koje su naknadno pronađene ili vraćene iz posudbe…

• ispisi – prvo ćemo na ekranu pregledati popis prije ispisa preko štampača

IV. TIJEK REVIZIJE

3. otpis knjiga /Knjiga→evidentiranje→otpisi/ • prvo ćemo definirati vrste otpisa u Normativnoj datoteci

• unosimo inv. broj

• datum

• razlog

• iznos (cijena se automatski upisuje ako smo ju dobro inventarizirali)

•X (otpis), ali se krivo otpisana knjiga može ponovno vratiti u fond (vidi strelicu)

IV.TIJEK REVIZIJE

4. pregled otpisanih knjiga /Knjiga→otpisane knjige→ispisi/

• vremensko razdoblje

• kriterij


AŽURIRANJE

• dolazi na kraju svih poslova oko revizije i otpisa!!!

V.

POSLOVI POSLIJE REVIZIJE

• zapisnik o reviziji

• zapisnik o otpisu / prilažu mu se prijedlozi - popisi otpisane građe po raznim osnovama/

• prihvaćene, odobrene rezultate revizije, odnosno otpisa provodimo kroz inv. knjigu i kataloge /ako ih vodimo na papiru/

• Metel bilježi sam u bazi svaku knjigu koja je otpisana

• dokumentacija o reviziji i otpisu dostavlja se NSK i matičnoj knjižnici

• nakon odluke Školskog odbora, odnosno ravnatelja škole otpisana građa se: poklanja ili zamjenjuje ili prodaje, a potom preostala građa se šalje na preradu u stari papir

sva se dokumentacija o reviziji i otpisu čuva

VI.

PRIMJERI DOBRE PRAKSE U METELU

• Revizija i otpis prije inventarizacije /klasičan način /Ekonomska i birotehnička škola Bjelovar, 2005./

• Isto su učinile mnoge škole /revizija i otpis na klasičan način/

• OŠ Rovišće /revizija u Metelu 2004./

• Narodna knjižnica «P. Preradović» Bjelovar /revizija u Metelu 2001./

• Hrv. knjižnica Hercegovac /revizija u Metelu 2006./

• Redoviti godišnji otpis Knjižnica i čitaonica Čazma /provedeno u Metelu 2005./

VII.PITANJA VIII.LITERATURA

• Tatjana Blažeković, Branka Furlan. Knjižnica osnovne škole. Ponovljeno i prerađeno izdanje. Zagreb: NSK, 1003.

• Upute za poslovanje narodnih knjižnica. Uredila Aleksandra Malnar. Zagreb: Knjižnice grada Zagreba, 1996.

• Veronika Čelić-Tica, Svjetlana Premilovac. Revizija i otpis knjižničnog fonda u školskim knjižnicama. Zagreb: NSK, 2003. /radni materijal/

•Metel Win: programski proizvod za knjižničarstvo: upute za uporabu. 2. dio. Varaždin, 2004.
Predstavljanje17.JPG
Radionica17.JPG
Metel.JPG
Metel2.JPG
Metel3.JPG
Metel4.JPGPreuzimanje datoteke u fromatu .ppt

Mediji:Revizija i otpis u programu Metel Win - Ilija Pejić.ppt

Osobni alati
izbornik za datoteke
Pomoć
for english speaking visitors