Udruga knjižničari.jpg
Knjižničari
Hrvatska mreža školskih knjižničara

Statut HUŠK-a

Izvor: UDK02
Skoči na: izbornici, traži

Na V. skupštini HUŠK-a prihvaćene su izmjene i dopune Statuta Udruge, a konačni je tekst sljedeći:

S T A T U T
HRVATSKE UDRUGE ŠKOLSKIH KNJIŽNIČARA


Sadržaj

1. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Hrvatska udruga školskih knjižničara je strukovna i znanstvena udruga osnovana radi kvalitetnijeg promicanja školskog knjižničarstva, bržeg i kvalitetnijeg protoka informacija iz područja školskog knjižničarstva i odgoja i obrazovanja, promicanja profesionalnog statusa školskih knjižničara, te ostvarivanja i drugih ciljeva i zadaća a u skladu s ovim Statutom.

Članak 2.

Hrvatska udruga školskih knjižničara sastoji se od regionalnih podružnica. Skraćeni naziv je HUŠK. Sjedište središnjice Udruge nalazi se u školi predsjednika Udruge.

Članak 3.

HUŠK ima pečat.
Pečat je okruglog oblika, promjera 35mm s ispisanim tekstom punog naziva Udruge uz rub na hrvatskom i engleskom jeziku.
U sredini pečata je logotip.

Članak 4.

HUŠK ima status pravne osobe. HUŠK zastupaju predsjednik i dopredsjednik.

Članak 5.

HUŠK djeluje na teritoriju Republike Hrvatske i ostvaruje suradnju s odgovarajućim društvima i udrugama u Republici Hrvatskoj i međunarodnim društvima i udrugama te može biti članom tih udruga i društava u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Članak 6.

Dan Udruge je prvi radni dan Proljetne škole školskih knjižničara Republike Hrvatske. Upravni odbor imenuje povjerenstvo koje predlaže kandidata za dodjelu godišnjeg priznanja "Višnja Šeta" najzaslužnijim članovima Udruge ili drugim građanima i pravnim osobama za promicanje ciljeva i djelatnosti Udruge.

II. CILJEVI I DJELATNOST HUŠK-a

Članak 7.

HUŠK se utemeljuje s ciljem:

 • podizanja razine školskog knjižničarstva u osnovnim i srednjim školama
 • unapređivanja i promicanja suvremene teorije i prakse odgojno-obrazovnog procesa
 • permanentnog obrazovanja
 • suradnje s nadležnim državnim tijelima, stručnim organizacijama, komorama i ustanovama o svim važnim pitanjima iz područja školskog knjižničarstva i odgoja i obrazovanja
 • ostvarivanja posebnog interesa članstva i ostalih zainteresiranih čimbenika u poslovima unapređivanja, organizacije i provođenja godišnjeg plana i programa rada školske knjižnice na svim razinama u skladu s ovim Statutom.

Članak 8.

Radi ostvarivanja ciljeva iz članka 7. ovog statuta HUŠK:

 1. Raspravlja aktualna pitanja iz područja suvremene knjižničarske teorije i prakse, osobito ona važna pitanja za program knjižničnog odgoja i obrazovanja učenika i aktivno sudjelovanje školske knjižnice u nastavi
 2. Potiče znanstveno-istraživački pristup u svim područjima školskog knjižničarstva i školstva.
 3. Prati suvremena tehničko-tehnološka dostignuća.
 4. Organizira stručna savjetovanja, seminare i ekskurzije, stručno-pedagoške tribine, radionice, predavanja u vezi s pitanjima razvoja školskog knjižničarstva i aktivnog sudjelovanja školske knjižnice u suvremenoj školi, jer današnje vrijeme traži visoku kvalitetu profesionalnog pripremanja.
 5. Pruža stručnu pomoć članovima udruge u poslovima organiziranja i ostvarenja zadaća školske knjižnice kroz primjenu novih metoda u stjecanju znanja i novih tehnologija koje prate njihov razvoj.
 6. Potiče i razvija suradnju s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i športa, Agencijom za odgoj i obrazovanje, višim školama i fakultetima, komorama, strukovnim društvima i udrugama kojima je cilj unapređenje odgojno-obrazovnih procesa, u čijem radu aktivno sudjeluje i školska knjižnica.
 7. Potiče i daje inicijativu za izradu priručnika, glasila udruge i ostalih didaktičko-metodičkih sredstava.
 8. Podržava standard prostornih i materijalnih uvjeta za suvremenu školsku knjižnicu (prostor, oprema, fond, kadar)
 9. Pruža stručnu pomoć školskim knjižničarima - pripravnicima.

HUŠK, radi informiranja članstva o njihovim profesionalnim i stučnim interesima te o drugim pitanjima važnim za školsko knjižničarstvo, uz djelatnosti iz stavka 1. ovog članka obavlja i nakladničku djelatnost u skladu sa zakonom.

III. USTROJBENI OBLICI

Članak 9.

HUŠK se sastoji od regionalnih podružnica.

Članak 10.

Podružnice se osnivaju prema područnom i strukovnom načelu.

Članak 11.

Prijedlog za osnivanje podružnice podnosi se Upravnom odboru HUŠK-a.
Prijedlog iz stavka 1. ovog članka može podnijeti najmanje 10 članova HUŠK-a.

Članak 12.

Podružnice HUŠK-a osniva Upravni odbor na prijedlog članova dotične podružnice.
Podružnica izrađuje Godišnji program rada koji je sastavni dio Programa rada HUŠK-a.

Članak 13.

Podružnica radi prema Poslovniku o radu.
Poslovnik o radu donosi Podružnica HUŠK-a uz suglasnost Upravnog odbora.
Tijelo koje upravlja podružnicom je Odbor.
Odbor podružnice sastoji se od predsjednika i dopredsjednika.
Predsjednik Odbora istovremeno postaje član Upravnog Odbora središnjice HUŠK-a
Izbor i nadležnosti Odbora uređuju se Poslovnikom o radu podružnice.

IV. ČLANSTVO HUŠK-a

Članak 14.

Redovitim članom HUŠK-a može postati svaka fizička osoba koja se izravno bavi školskim knjižničarstvom i odgojem i obrazovanjem.
Pravnu osobu u HUŠK-u zastupa osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe.

Članak 15.

Podupirujući član može postati svaka fizička i pravna osoba koja se izravno ili neizravno bavi školskim knjižničarstvom i odgojem i obrazovanjem (stručni suradnici, ravnatelji, roditelji, osnovne i srednje škole, fakulteti, knjižnice, arhivi, muzeji i drugi).
Podupirujući član ne može biti biran u tijela HUŠK-a.

Članak 16.

Počasnim članom HUŠK može postati svaka fizička ili pravna osoba koja je osobito pridonijela razvoju i promicanju hrvatskog školskog knjižničarstva te ostvarivanju ciljeva Udruge, u skladu s ovim Statutom. Počasni član ne može biti biran u tijela HUŠK-a.

Članak 17.

Primanje u članstvo obavlja se potpisivanjem pristupnice.
Primanje u članstvo obavlja podružnica Udruge.
Dokumentacija o primanju u članstvo dostavlja se tajniku HUŠK-a.

Članak 18.

HUŠK vodi popis članstva.
Obrasce i način vođenja evidencije članstva utvrđuje Upravni odbor.
Član HUŠK-a ima iskaznicu čiji oblik i sadržaj utvrđuje Upravni odbor HUŠK-a.

Članak 19.

Članovi HUŠK-a imaju pravo i obvezu:

 • sudjelovati u svim djelatnostima HUŠK-a radi ostvarivanja ciljeva HUŠK-a, u skladu s odredbama ovog Statuta
 • utjecati na rad HUŠK-a te predlagati pitanja koja bi trebao razmatrati
 • birati i biti biran u tijela HUŠK-a
 • promicati i čuvati ugled HUŠK-a
 • obavljati druge aktivnosti u skladu s Programom rada HUŠK-a, ovim Statutom i drugim aktima HUŠK-a

Članak 20.

Članovi HUŠK-a plaćaju godišnju članarinu čiji iznos određuje Upravni odbor HUŠK-a.
Upravni odbor će odrediti visinu godišnje članarine za fizičke i pravne osobe na sjednici Upravnog odbora.

Članak 21.

Članstvo u HUŠK-u prestaje:

 1. izjavom o istupanju iz članstva
 2. neplaćanjem članarine šest mjeseci nakon isteka članske godine
 3. isključenjem
 4. smrću

Članstvo HUŠK-a prestaje isključenjem zbog nepridržavanja odredbi ovog statuta ili nanošenja štete ugledu ili ciljevima HUŠK-a.
Odluku o isključenju prema stavku 1. točki 2. i 3. ovog članka donosi Upravni odbor HUŠK-a prema stegovnom postupku kojeg vodi Sud časti prema Kodeksu HUŠK-a.

Članak 22.

Na odluku o isključenju iz članstva HUŠK-a može se izjaviti žalba u roku od 30 dana nakon njezina primitka. Žalba se u pisanom obliku dostavlja Upravnom odboru HUŠK-a koji će žalbu raspraviti na prvoj slijedećoj sjednici. Prigovor na odluku Upravnog odbora izjavljuje se Skupštini HUŠK-a. Odluka Skupštine je konačna.

V. UPRAVLJANJE UDRUGOM I TIJELIMA UDRUGE

Članak 23.

HUŠK-om upravljaju njezini članovi preko svojih zastupnika u tijelima HUŠK-a a u skladu s odredbama ovog Statuta. Tijela upravljanja su:

 • Skupština
 • Upravni odbor

HUŠK ima Nadzorni odbor.

V./1. SKUPŠTINA

Članak 24.

Skupština je najviše tijelo HUŠK-a.
Skupštinu čine izabrani zastupnici podružnica HUŠK-a.
Sjednica Skupštine je javna i mogu joj nazočiti svi zainteresirani članovi i gosti.
Zastupnike Skupštine biraju podružnice HUŠK-a proporcionalno broju članova po županijama kao izbornim jedinicama.
Svaka izborna jedinica ima najmanje jednog predstavnika te još po jednog na svakih sljedećih 20 članova.
Odluku o kriterijima za izbor članova Skupštine donosi Upravni odbor HUŠK-a.

Članak 25.

Članovi Skupštine imaju prava i obveze:

 • djelatno sudjelovati u radu Skupštine i njezinih drugih tijela
 • zauzimati stajališta o pitanjima o kojima se odlučuje u Skupštini i njezinim tijelima vodeći brigu o smjernicama i stajalištima podružnice čije interese zastupaju te o interesima HUŠK-a u cjelini
 • pravodobno izvješćivati članove podružnica o radu Skupštine.

Članak 26.

Mandat članova Skupštine traje četiri godine.
Član Skupštine može biti biran dva puta zaredom.

Članak 27.

Članu Skupštine može prestati mandat i prije isteka vremena na koje je izabran:

 • prestankom članstva u HUŠK-u
 • opozivom od njegove podružnice
 • opozivom od Skupštine HUŠK-a
 • na osobni zahtjev

Skupština može opozvati člana Skupštine ako svoju dužnost ne obavlja u skladu sa zadaćama Skupštine ili je uopće ne obavlja.
Članovi podružnica HUŠK-a mogu opozvati svog zastupnika u skupštini ako ne zastupa njihove interese.
Novoizabranom članu Skupštine mandat traje do isteka vremena na koje je bio izabran član kojemu je prestao mandat u skladu sa stavkom 1. ovog članka.

Članak 28.

Sjednice skupštine su:

 • redovite
 • izborne
 • izvanredne
 • tematske
 • svečane

Redovita Skupština saziva se jedanput godišnje.
Skupštinu saziva Upravni odbor.
Upravni odbor sazvat će Skupštinu i na zahtjev:

 • najmanje trećine članova
 • Nadzornog odbora

Članak 29.

Izborna Skupština održava se svake četvrte godine.
Najmanje jednom između dviju izbornih skupština, obično u polovici mandatnog razdoblja, razmatra se djelatnost HUŠK-a za programsko razdoblje.

Članak 30.

Skupština:

 • donosi Statut HUŠK-a, njegove izmjene i dopune
 • razmatra i donosi programsku orijentaciju (opće smjernice) te utvrđuje koncepciju rada i ustroja HUŠK-a
 • bira i razrješava članove Upravnog odbora, Nadzornog odbora, Suda časti predsjednika i dopredsjednika HUŠK-a
 • odlučuje o imovini i prestanku rada HUŠK-a
 • dodjeljuje priznanja zaslužnim pojedincima i podružnicama za njihov rad
 • prihvaća izvješće o radu Udruge
 • obavlja druge poslove u skladu s ovim Statutom i programskom orijentacijom

V./2. PREDSJEDNIK

Članak 31.

Skupština bira predsjednika HUŠK-a iz reda članova Skupštine.
Predsjednik HUŠK-a predsjedava na Skupštini i ujedno je predsjednik Upravnog odbora HUŠK-a.
Predsjednik HUŠK-a bira se na mandat od četiri godine.
Ista osoba može biti birana dva puta zaredom.

Članak 32.

Predsjednik HUŠK-a:

 • predlaže dnevni red za sjednice Upravnog odbora i Skupštine, saziva i vodi njihove sjednice
 • predlaže Upravnom odboru program rada i financijski plan za slijedeću kalendarsku godinu
 • obavlja dužnosti glavnog urednika izdanja HUŠK-a
 • predlaže Upravnom odboru smjernice razvoja HUŠK-a
 • predstavlja i zastupa HUŠK
 • odgovoran je za financijsko poslovanje HUŠK-a
 • izrađuje izvješća o radu HUŠK-a
 • obavlja i druge poslove prema ovlaštenju Skupštine i Upravnog odbora
 • skrbi o uvjetima rada i radu podružnice i drugih ustrojbenih oblika HUŠK-a
 • potiče programsku suradnju sa srodnim udrugama u zemlji i inozemstvu
 • sudjeluje u dogovorima o udruživanju HUŠK-a u Savez društava u Republici Hrvatskoj kao i udruživanja u odgovarajuće europske saveze srodnih društava
 • koordinira rad radnih tijela Upravnog odbora, podružnica i Skupštine HUŠK-a.

Članak 33.

HUŠK ima dopredsjednika.
Dopredsjednik obavlja poslove iz nadležnosti predsjednika HUŠK-a u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti, prema ovlaštenju predsjednika Upravnog odbora.

V./3. UPRAVNI ODBOR

Članak 34.

Upravni odbor je tijelo koje upravlja HUŠK-om između dvije izborne Skupštine.
Upravni odbor čine predsjednici podružnica te predsjednik i dopredsjednik HUŠK-a.
Članovi Upravnog odbora iz sastava Skupštine biraju se na četiri godine i mogu biti izabrani dva puta zaredom.

Članak 35.

Članu Upravnog odbora može prestati mandat i prije isteka vremena na koje je izabran:

 • na osobni zahtjev
 • na zahtjev Upravnog odbora
 • opozivom od Skupštine
 • prestankom članstva u HUŠK-u

Skupština može opozvati člana Upravnog odbora ako ne provodi odluke Skupštine i Upravnog odbora.
Na mjesto člana Upravnog odbora kojemu je mandat prestao prema stavku 1. ovog članka Skupština bira novog člana na vrijeme do isteka mandata na koji je bio biran predsjednik.

Članak 36.

1. Upravni odbor:

 • priprema pisane i druge materijale za sjednice Skupštine te druge stručne i znanstvene skupove koje ustrojava HUŠK
 • izvršava odluke i zaključke Skupštine te obavlja druge poslove koje mu povjeri Skupština
 • daje tumačenje Statuta Udruge
 • osniva komisije i druga radna tijela za obavljanje određenih poslova te im pruža stalnu stručnu i drugu potrebnu pomoć
 • odlučuje o sazivanju i održavanju stručnih i znanstvenih skupova i brine o njihovu pripremanju i ustrojstvu
 • razvija i ustrojava suradnju sa srodnim strukovnim, znanstvenim udruženjima, ustanovama i zajednicama u zemlji i inozemstvu
 • utvrđuje zaduženje članova Upravnog odbora i imenuje osobe za stručne i menadžerske poslove za HUŠK-a
 • ustrojava rad stručne, administrativne i pomoćne službe HUŠK-a
 • utvrđuje i usvaja broj i strukturu izvršitelja poslova te bira profesionalne djelatnike za rad u HUŠK-u
 • usvaja godišnji program i izdavačke djelatnosti Udruge
 • brine i odlučuje o imovini HUŠK-a u skladu s financijskim proračunom i odlukama Skupštine
 • raspravlja i analizira pojave i probleme iz područja djelatnosti HUŠK-a
 • predlaže članove HUŠK-a za priznanja, diplome i nagrade
 • obavlja druge poslove upravljanja HUŠK-om koji ne spadaju u nadležnost Skupštine Udruge

2. Upravni odbor utvrđuje:

 • godišnji program rada HUŠK-a
 • prijedlog financijskog plana
 • visinu naknade i nagrade za rad na ostvarivanju programa HUŠK-a
 • prijedlog dnevnog rada, mjesto i datum održavanja Skupštine.

3. Upravni odbor donosi:

 • opće akte HUŠK-a u skladu sa Statutom
 • odluke o provođenju akata Skupštine.

Upravni odbor bira i razrješava tajnika udruge i stručna povjerenstva.

V./4. T A J N I K

Članak 37.

Udruga ima tajnika.
Za tajnika HUŠK-a bira se osoba koja se istaknula svojim stručnim radom i zalaganjem.
Tajnika bira Upravni odbor na četiri godine i može biti biran dva puta zaredom.

Članak 38.

Tajnik HUŠK-a:

 • provodi odluke, zaključke i druge akte Skupštine i Upravnog odbora HUŠK-a
 • priprema sjednice Skupštine, Upravnog odbora te Nadzornog odbora i pojedinih stručnih tijela HUŠK-a
 • ustrojava i vodi dokumentaciju o djelovanju i radu Udruge
 • obavlja i druge poslove u skladu s aktima Skupštine i Upravnog odbora.

V./5. NADZORNI ODBOR

Članak 39.

Nadzorni odbor čine tri člana koje bira Skupština iz reda članstva HUŠK-a na mandat od četiri godine. Nadzorni odbor:

 • obavlja kontrolu poslovanja HUŠK-a te o tome podnosi izvješće Skupštini HUŠK-a
 • kontrolira način raspolaganja imovinom Udruge
 • izvješćuje Upravni odbor i Skupštinu HUŠK-a o financijskom poslovanju.

V./6. SUD ČASTI

Članak 40.

Sud časti čine tri člana koje bira Skupština iz reda članstva HUŠK-a na mandat od četiri godine.
Član Suda časti ne može biti član Upravnog odbora HUŠK-a.

Članak 41.

Sud časti:

 • predlaže Upravnom odboru odluke o isključenju iz članstva HUŠK-a
 • odlučuje o žalbama članova HUŠK-a

Sud časti radi na osnovi kodeksa koji usvaja Upravni odbor HUŠK-a.

VI. ZAJEDNIČE ODREDBE O ODLUČIVANJU

Članak 42.

Skupština, Upravni odbor, Nadzorni odbor i Sud časti HUŠK-a rade na sjednicama.
Za rad tijela HUŠK-a potrebna je natpolovična većina izabranih članova.
Pravovaljana odluka donosi se natpolovičnom većinom prisutnih.
Iznimno od odredbe stavka 2. ovog članka Skupština HUŠK-a donosi Statut većinom glasova izabranih članova.
Način rada i odlučivanje tijela iz stavka 1. ovog članka uređuje se Poslovnikom.

VII. UREDNIŠTVO GLASILA HUŠK-a

Članak 43.

HUŠK izdaje glasilo u tiskanom ili elektroničkom obliku za obavješćivanje članova HUŠK-a.
Izdanja HUŠK-a i Web stranicu uređuje uredništvo koje ima pet članova.
Članove uredništva imenuje i razrješava Upravni odbor HUŠK-a.
Članovi uredništva imenuju se na vrijeme od četiri godine.

Članak 44.

Sjedište uredništva izdanja HUŠK-a je u školi iz koje je aktualni predsjednik Udruge.

Članak 45.

Način rada, prava i zadaće uredništva za izdanja HUŠK-a utvrđuju se pravilnikom.
Pravilnik iz stavka 1. ovog članka donosi Upravni odbor HUŠK-a na prijedlog uredništva.

VIII. JAVNOST RADA

Članak 46.

Rad HUŠK-a je javan.

Članak 47.

Informiranje članstva HUŠK-a i javnosti provodi se putem glasila u tiskanom ili elektroničkom obliku.
U glasilu se objavljuju odluke i zaključci, odgovori na upite, tekstovi važni za obavješćivanje članstva te za rad i ostvarivanje ciljeva i zadaća HUŠK-a.

Članak 48.

HUŠK i njegova tijela izvješćuju sredstva javnog priopćavanja o održavanju sjednica, omogućuju im nazočnost i osiguravaju potrebne uvjete za rad.

IX. ADMINISTRATIVNO-TEHNIČKA SLUŽBA

Članak 49.

Materijalno-financijske poslove vodi blagajnik Udruge.
Administrativne, pomoćno-tehničke i druge poslove prema potrebi obavljaju zainteresirani članovi HUŠK-a.
Obavljanje ovih poslova HUŠK-a može se prema potrebi povjeriti drugoj fizičkoj ili pravnoj osobi.

X. FINANCIRANJE

Članak 50.

Udruga može stjecati prihod od:

 • članarine
 • dobrovoljnih priloga i darova
 • obavljanjem svojih djelatnosti
 • dotacijama iz državnog proračuna, proračuna općina, gradova i županija
 • drugih izvora u skladu sa zakonom.

Članak 51.

Ostvarena sredstva u obavljanju svoje djelatnosti HUŠK mora koristiti isključivo za obavljanje i unapređivanje djelatnosti HUŠK-a i njenih ciljeva u skladu s ovim Statutom.

Članak 52.

Imovinu HUŠK-a čine stvari, imovinska prava i novčana sredstva.
O imovini HUŠK-a skrbe svi članovi i tijela HUŠK-a.
Imovina i sredstva HUŠK-a služe za postizanje ciljeva HUŠK-a utvrđenih ovim Statutom.

Članak 53.

HUŠK vodi financijsko poslovanje prema općim propisima.
Financijsko poslovanje HUŠK-a vodi se na načelima ekonomičnosti poslovanja, štednje i smanjenja materijalnih troškova.
Financijsko poslovanje i evidencija o sredstvima uređuje se općim aktima ili odlukama HUŠK-a.

XI. PRESTANAK RADA HUŠK-a

Članak 54.

O prestanku rada HUŠK-a odlučuje Skupština tročetvrtinskom većinom glasova svih članova Skupštine.
U slučaju prestanka rada HUŠK-a imovina HUŠK-a preuzima se u skladu sa zakonom.

XII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 55.

Opće akte predviđene ovim Statutom tijela HUŠK-a donijet će u roku od mjesec dana od dana stupanja na snagu ovog Statuta.

Članak 56.

Ovaj Statut stupa na snagu danom ovjere od strane Državne uprave.Preuzimanje datoteke u fromatu .doc

Mediji:Dopunjeni Statut.doc Mediji:STATUT HUSKA.doc

Osobni alati
izbornik za datoteke
Pomoć
for english speaking visitors